BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 8 THEO TỪNG UNIT

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài tổng hòa hợp Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp bỏ ra tiết, dễ nắm bắt và bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 8 theo từng Unit giúp học viên học tốt môn tiếng Anh lớp 8 hơn. Để thiết lập tài liệu bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 8 về, bạn vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 8 theo từng unit

Mục lục bài tập tiếng Anh 8

Từ vựng, Ngữ pháp, bài tập giờ Anh lớp 8 học kì 1 tất cả đáp án

Unit 1: Leisure activities

Unit 2: Life in the countryside

Đề khám nghiệm 15 phút tiếng Anh 8 học tập kì 1 bao gồm đáp án (Bài số 1)

Unit 3: Peoples of Viet Nam

Đề kiểm tra 1 ngày tiết Tiếng Anh 8 học kì 1 tất cả đáp án

Unit 4: Our customs & traditions

Đề bình chọn 15 phút giờ Anh 8 học tập kì 1 bao gồm đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Festivals in Viet Nam

Unit 6: Folk tales

Đề thi tiếng Anh lớp 8 học kì 1 bao gồm đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài tập giờ Anh lớp 8 học kì 2 có đáp án

Unit 7: Pollution

Unit 8: English speaking countries

Đề khám nghiệm 15 phút giờ Anh 8 học tập kì 2 tất cả đáp án (Bài số 1)

Unit 9: Natural disasters

Đề khám nghiệm 1 ngày tiết Tiếng Anh 8 học kì 2 tất cả đáp án

Unit 10: Communication

Đề khám nghiệm 15 phút giờ Anh 8 học tập kì 2 gồm đáp án (Bài số 2)

Unit 11: Science và technology

Unit 12: Life on other planets

Đề thi giờ Anh lớp 8 học tập kì 2 bao gồm đáp án

Bài tập tiếng Anh lớp 8 Unit 1

I. PHONETICS & SPEAKING

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1: A. Adore B. WorldC. WorkerD. Word

Question 2: A. Beach B. PeachC. Watch D. Chemistry

Question 3: A. CulturalB. CommunicateC. MusicD. Student

Question 4: A. LeisureB. FurnitureC. FeatureD. Nurture

Question 5: A. Mind B. FireC. KitD. Socialize

Question 6: A. Weird B. RelaxC. NetlingoD. Detest

Question 7: A. CraftB. GameC. CommunicateD. Bracelet

Question 8: A. CentreB. Detest C. LeisureD. Relax

Question 9: A. AddictedB. AdoreC. SatisfiedD. Virtual

Question 10: A. SocializeB. WindowC. NetlingoD. Communicate

Question 11: A. HookedB. AddictedC. WatchedD. Shopped

Question 12: A. WatchingB. RelaxC. SatisfiedD. Cultural

Question 13: A. LeisureB. Detest C. SociableD. Spend

Question 14: A. CraftB. AddictedC. CentreD. Cook

Question 15: A. NetlingoB. SaiisfiedC. WindowD. Virtual

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phạt âm là /ɔː/ những đáp án sót lại phát âm là /ɜ:/

Question 2: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phạt âm là /k/ các đáp án còn lại phát âm là /tʃ/

Question 3: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phân phát âm là /ʌ/ những đáp án còn lại phát âm là /ju/

Question 4: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phân phát âm là /ə:/ những đáp án sót lại phát âm là /ə/

Question 5: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C phân phát âm là /ɪ/ những đáp án còn sót lại phát âm là /aɪ/

Question 6: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C vạc âm là /e/ những đáp án sót lại phát âm là /ɪ/

Question 7: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ɑː/ các đáp án còn lại phát âm là /ei/

Question 8: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phân phát âm là /i/ những đáp án còn sót lại phát âm là /e/

Question 9: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /æ/ những đáp án còn sót lại phát âm là /ə/

Question 10: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phân phát âm là /ə/ những đáp án còn lại phát âm là /əʊ/

Question 11: Đáp án B

Giải thích: Đáp án B vạc âm là /id/ những đáp án còn lại phát âm là /t/

Question 12: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phạt âm là /ə/ các đáp án còn lại phát âm là /æ/

Question 13: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ʒ/ những đáp án còn lại phát âm là /s/

Question 14: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C vạc âm là /s/ các đáp án sót lại phát âm là /k/

Question 15: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D vạc âm là /ɜ:/ những đáp án còn lại phát âm là /i/


II. VOCABULARY và GRAMMAR

Choose the letter A, B, C or D lớn complete the sentences

Question 1: He adores __________ out with his friends at weekends.

A. HangB. Hanging

C. To hangD. Hangs

Question 2: My brother is addicted ___________ playing beach games.

A. OnB. Of

C. ToD. At

Question 3: We need a craft ___________ to vày dome DIYs.

A. KitB. Street

C. BraceletD. Leisure

Question 4: What is your favorite ___________ activity?

A. CulturalB. Leisure

C. HookedD. Addicted

Question 5: Anna wants to lớn ___________ the team so much.

A. JoinB. Hang

C. Detest D. Relax

Question 6: I don’t mind window ___________ if you like.

A. ShopB. Shopping

C. To shopD. Shopped

Question 7: The young use ___________ to lớn socialize on the internet.

A. NetlingoB. Activity

C. EventD. Centre

Question 8: People watching is right ___________ my street.

A. DownB. Up

C. ToD. Of

Question 9: I detest ___________ with weird people.

A. CommunicatingB. Relaxing

C. JoiningD. Minding

Question 10: Are you ___________ on making bracelets?

A. HookedB. Hanged

C. AddictedD. Adored

Question 11: Will your parents be ___________ with your school results?

A. RelaxedB. Joined

C. SatisfiedD. Detested

Question 12: What vì chưng you often ___________ at leisure time?

A. GoB. Do

C. GetD. Have

Question 13: do you think friendship on the internet is ___________?

A. SatisfiedB. Cultural

C. VirtualD. Addicted

Question 14: Have you ever attended a ___________ event in your neighborhood?

A. LeisureB. Relaxing

C. CulturalD. Craft

Question 15: How many people are there in the community ___________?

A. CenterB. Area

C. WindowD. Leisure

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án B

Giải thích: adore + Ving: thích làm những gì

Dịch: Anh ấy thích đi dạo với anh em vào cuối tuần.

Question 2: Đáp án C

Giải thích: cấu trúc: “be addicted to Ving”: nghiện làm gì

Dịch: Anh ấy nghiện chơi các trò chơi bến bãi biển.

Question 3: Đáp án A

Giải thích: craft kit: cỗ đồ thủ công

Dịch: shop chúng tôi cần 1 bộ đồ bằng tay để làm các sản phẩn thủ công.

Question 4: Đáp án B

Giải thích: leisure activity: vận động thư giãn

Dịch: hoạt động giải trí ưa thích của người sử dụng là gì?

Question 5: Đáp án A

Giải thích: join the team: gia nhập vào team

Dịch: Anna rất hy vọng tham gia vào nhóm.

Question 6: Đáp án B

Giải thích: window shopping: đi chơi ngắm đồ quanh đó cửa hàng.

Dịch: Tôi ko ngại đi chơi ngắm đồ ko kể cửa hàng.

Question 7: Đáp án A

Giải thích: netlingo: ngôn ngữ dùng bên trên mạng

Dịch: Mọi người dùng ngôn ngữ mạng để giao tiếp tạo mối quan hệ trên mạng.

Question 8: Đáp án B

Giải thích: thành ngữ “be right up my street”: đúng vị của tôi

Dịch: Ngắm bạn qua lại là đúng vị của tớ.

Question 9: Đáp án A

Giải thích: communicate with sb: tiếp xúc với ai

Dịch: Tôi vô cùng ghét nói chuyện với mấy tín đồ kì cục.

Question 10: Đáp án A

Giải thích: be hooked on Ving: say mê làm gì

Dịch: bạn có say mê có tác dụng vòng tay không?

Question 11: Đáp án C

Giải thích: cấu trúc: “be satisfied with st”: ưa thích với đồ vật gi

Dịch: phụ huynh sẽ hài lòng với kết quả học tập của công ty chứ?

Question 12: Đáp án B

Giải thích: What…do…? thắc mắc làm gì

Dịch: chúng ta thường làm cái gi vào thời hạn thư giãn ngủ ngơi?

Question 13: Đáp án C

Giải thích: virtual: ảo, không có thật, chỉ có trên mạng

Dịch: chúng ta có suy nghĩ tình các bạn trên mạng chỉ nên ảo không?

Question 14: Đáp án C

Giải thích: cultural event: sự kiện văn hoá

Dịch: Bạn đã từng tham gia một sự kiện văn hoá ở khu vực bạn sống chưa?

Question 15: Đáp án A

Giải thích: community center: trung tâm xã hội

Dịch: gồm bao nhiêu bạn đang sinh sống trong trung tâm cộng đồng vậy?


III. READING

Read the passage below and decide whether the statements are TRUE or FALSE?

Hello everyone. This is Alice. What bởi vì you often vì chưng when you have free time? There are a lot of leisure activities for young people lớn choose from. I myself adore doing DIYs. I have a craft kit with a lot of things to make crafts. Thanks khổng lồ the craft kit, I can make some gifts for my friends & relatives. My mother taught me lớn make bracelets. Last week, I made a bracelet for my younger sister. I will make another for my close friend tomorrow. Making bracelet is my favorite leisure activity. I want to learn to make photo collages và frames, too. Therefore, I surf the internet for more information. Also, I have found a lot of useful Youtube videos teaching how lớn make scarfs & pullovers by wool. After watching them, I hope I will be able to make woolen clothes for my puppy.

Question 1: Alice enjoys doing DIYs.

A. TrueB. False

Question 2: She doesn’t have any craft kits.

A. TrueB. False

Question 3: Her mother told her how khổng lồ make bracelets.

A. TrueB. False

Question 4: Alice surf the mạng internet for information on collage making.

A. TrueB. False

Question 5: Alice has found lots of Youtube video clip on puppies.

A. TrueB. False

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án A

Giải thích: phụ thuộc vào câu: “I myself adore doing DIYs.”.

Dịch: phiên bản thân tôi thích làm đồ bằng tay thủ công tự chế.

Question 2: Đáp án B

Giải thích: nhờ vào câu: “I have a craft kit with a lot of things khổng lồ make crafts.”.

Dịch: Tôi tất cả một cỗ đồ bằng tay để có tác dụng các sản phẩm thủ công.

Question 3: Đáp án A

Giải thích: phụ thuộc câu: “My mother taught me to make bracelets”.

Dịch: chị em tôi dạy cách làm vòng tay.

Question 4: Đáp án A

Giải thích: phụ thuộc câu: “I want to lớn learn khổng lồ make photo collages và frames, too. Therefore, I surf the mạng internet for more information.”.

Dịch: Tôi cũng muốn làm hình ảnh ghép với khung hình ảnh nữa. Vì thế tôi đang lướt mạng để có thêm thông tin.

Question 5: Đáp án B

Giải thích: nhờ vào câu: “I have found a lot of useful Youtube videos teaching how to lớn make scarfs and pullovers by wool.”.

Dịch: Tôi đã cùng đang tra cứu thấy khôn cùng nhiều đoạn clip youtube có lợi dạy phương pháp làm khăn choàng và áo len chui đầu bởi len.


Choose the letter A, B, C or D to complete the passage below

The British spend their miễn phí time in different ways. People generally use it to relax. But many people also take part (6) _____________ voluntary work, especially for charities.

People spend a lot of their miễn phí time in the home, where (7) _______ popular leisure activity is watching television, the average viewing time being 25 hours a week. People often (8)______ programs on video so that they can watch later.

Reading is also a favourite way of spending leisure time. The British ________ (9) a lot of time reading newspapers và magazines.

In the summer gardening is popular. Và in winter it is often replaced by “Do-it-yourself”, (10) ________people spend their time improving or repairing their homes. Many people have pets to look after: taking the dog for a daily walk is a regular routine.

Question 6: A. OnB. InC. AtD. For

Question 7: A. The mostB. MostC. MoreD. More than

Question 8: A. Record B. Scan C. Print D. Power

Question 9: A. SpendB. SpendsC. SpendingD. To lớn spend

Question 10: A. What B. Why C. When D. While

Hiển thị đáp án

Question 6: Đáp án B

Giải thích: cấu trúc: “take part in”: gia nhập

Dịch: Nhưng nhiều người cũng gia nhập các hoạt động tình nguyện, đặc biệt là cho những tổ chức từ thiện.

Question 7: Đáp án A

Giải thích: câu so sánh nhất cùng với tính từ lâu năm “the most + adj dài”

Dịch: Con tín đồ dành tương đối nhiều thời gian ngơi nghỉ nhà, nơi hoạt động giải trí phổ biến nhất là coi phim…

Question 8: Đáp án A

Giải thích: record: đánh dấu

Dịch: Mọi tín đồ thường ghi băng lại các chương trình sẽ phát để thấy lại.

Question 9: Đáp án A

Giải thích: cấu trúc: “spend + thời gian + Ving”: dành riêng thời gian làm cái gi

Dịch: tín đồ ta cùng để nhiều thời gian lướt web đọc báo và tạp chí.

Question 10: Đáp án C

Giải thích: when sửa chữa thay thế mệnh đề chỉ thời gian

Dịch: cùng vào mùa thu nó được thay bởi “Tự làm các thứ”, là thời gian khi mọi người dành thời hạn tân trang nhà và sửa chữa thay thế nhà cửa.


Choose the letter A, B, C or D to answer these following questions

A favourite pastime with children and adults alike is betting on cricket fights during the rainy season. Children catch crickets và sell them for this purpose.

Horse racing held on Saturday and Sunday in a Saigon suburb draws large crowds as thousands of Vietnamese, young & old, turn out to lớn cheer the pint-sized Asiatic horses and jockeys on to lớn victory. Betting is heavy, with profits going into the national treasury of Southern Vietnam. It is not uncommon khổng lồ see a horse run the wrong way around the track.

Other popular sporting events include soccer, basketball, volleyball, swimming, hiking, ping pong, và tennis. Vietnam teams often compete with other countries in soccer, tennis, bicycling, basketball, and other sports.

There are few golf courses in Southern Vietnam. The one in Saigon is located near rã Son Nhat Airport. It may well be the only golf course in the world fortified by pillbox installations on its perimeter, with soldiers và machine guns inside. There is an excellent golf course in da lat. Caddies are usually women.

Question 11: What vày children bởi with crickets?

A. SellB. Play

C. TalkD. Give

Question 12: When are horse-racing held?

A. MondayB. Tuesday

C. SaturdayD. Friday

Question 13: Where does the betting go?

A. Local treasury

B. National treasury

C. International treasury

D. Individuals

Question 14: bởi Vietnamese play soccer?

A. Yes, they do

B. No, they didn’t

C. Yes, they are

D. No, they don’t

Question 15: Are there any golf courses in Vietnam?

A. Yes, there are no golf course.

B. Yes, there are few.

C. No, there aren’t

D. No, There are many

Hiển thị đáp án

Question 11: Đáp án A

Giải thích: dựa vào câu: “Children catch crickets & sell them for this purpose.”.

Dịch: trẻ em bắt dế và bán cho mục đích trên.

Question 12: Đáp án C

Giải thích: phụ thuộc vào câu: “Horse racing held on Saturday và Sunday in a Saigon suburb”.

Dịch: Đua ngựa chiến được tổ chức triển khai vào trang bị 7- nhà nhật ở ngoài thành phố Sài Gòn.

Question 13: Đáp án B

Giải thích: phụ thuộc vào câu: “Betting is heavy, with profits going into the national treasury of Southern Vietnam.”.

Dịch: chi phí cá cược siêu lớn, với lãi suất được chuyển vào ngân khố đất nước phía phái mạnh Việt Nam.

Question 14: Đáp án

Giải thích: phụ thuộc câu: “Other popular sporting events include soccer, basketball, volleyball, swimming, hiking, ping pong, & tennis.”.

Dịch: phần đa sự khiếu nại thể thao khác bao hàm bóng đá, bóng rổ, láng chuyền, bơi lội, sút xe con đường dài, ping pong cùng tennis.

Question 15: Đáp án B

Giải thích: phụ thuộc câu: “There are few golf courses in Southern Vietnam.”.

Dịch: có rất không nhiều sân golf ở khu vực miền nam Việt Nam.


IV. WRITING

Choose the letter A, B, C or D to lớn complete the sentences with given words

Question 1: How much/ time/ day/ you/ spend/ playing game?

A. How much time a day vì chưng you spend on playing game?

B. How much time a day vày you spend in playing game?

C. How much time a day did you spend in playing game?

D. How much time a day did you spend on playing game?

Question 2: Nick/ just/ buy/ a CD/ Vietnamese folk songs/ & he/ think/ he/ enjoy/ listen/ lớn the melodies.

A. Nick just bought a CD of Vietnamese folk songs và he thinks he’ll enjoy listening lớn the melodies.

B. Nick has just bought a CD of Vietnamese folk songs và he thinks he’ll enjoy listening to lớn the melodies.

C. Nick did just buy a CD of Vietnamese folk songs and he thinks he’ll enjoy listening lớn the melodies.

D. Nick just buys a CD of Vietnamese folk songs and he thinks he’ll enjoy listening khổng lồ the melodies.

Question 3: Ping/ not/ mind/ do/ a lot of/ homework/ in the evenings.

A. Ping doesn’t mind to vì a lot of homework in the evenings.

B. Ping didn’t mind to do a lot of homework in the evenings.

Xem thêm: Trường Song Ngữ Á Châu - Mầm Non Song Ngữ Á Châu

C. Ping didn’t mind doing a lot of homework in the evenings.

D. Ping doesn’t mind doing a lot of homework in the evenings.

Question 4: Marie/ like/ window shopping/ her close friend/ Saturday evenings.

A. Marie likes window shopping with her close friend in Saturday evenings.

B. Marie like window shopping with her close friend in Saturday evenings.

C. Marie likes window shopping with her close friend on Saturday evenings.

D. Marie lượt thích window shopping with her close friend on Saturday evenings.

Question 5: Why/ not/ we/ help/ our parents/ some DIY projects?

A. Why not we help our parents with some DIY projects?

B. Why not we help our parents some DIY projects?

C. Why don’t we help our parents some DIY projects?

D. Why don’t we help our parents with some DIY projects?

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án AGiải thích: spend time on Ving: dành thời hạn vào việc làm gì

Dịch: bạn dành bao nhiêu thời gian 1 ngày để chơi game?

Question 2: Đáp án B

Giải thích: câu phân chia thời hiện tại tại xong xuôi vì bao gồm trạng tự “just”

Dịch: Nick vừa mới tậu một đĩa CD dân ca nước ta và anh ấy nghĩ về anh ấy sẽ tận hưởng nghe giai điệu.

Question 3: Đáp án D

Giải thích: mind + Ving: phiền/ ngại có tác dụng gì

Dịch: Ping không ngại làm nhiều bài bác tập vào buổi tối.

Question 4: Đáp án C

Giải thích: like + Ving

On + trang bị + buổi

Dịch: Marie thích đi ngắm vật dụng ở cửa hàng với bạn bè vào tối thứ 7.

Question 5: Đáp án D

Giải thích: kết cấu đề nghị: “Why don’t we + V…?”: trên sao chúng ta không…

Dịch: trên sao chúng ta không giúp phụ huynh chút quá trình sửa chữa trị tự làm cho nhỉ?


Rearrange the sentences lớn make meaningful sentences

Question 6: look/ does/ she/ what/ like?

A. What like she look does?

B. What does she look like?

C. What does like she look?

D. What she look does like?

Question 7: a/ received/ Lan/ letter/ yesterday/ her/ from/ friend.

A. Lan a letter received her friend from yesterday.

B. Lan her friend received a letter from yesterday.

C. Lan received a her friend letter from yesterday.

D. Lan received a letter from her friend yesterday.

Question 8: is/ My/ gardening/ activity/ favourite/ leisure.

A. My favourite leisure activity is gardening.

B. My leisure activity favourite is gardening.

C. My gardening is favourite leisure activity.

D. My activity is favourite leisure gardening.

Question 9: not/ get/ is/ She/ to/ old/ married/ enough.

A. She is not old to lớn get enough married.

B. She is not get married old enough to.

C. She is not old enough lớn get married.

D. She is not enough old to lớn get married.

Question 10: long/ is/ a/ girl/ She/ with/ nice/ hair.

A. She is a nice girl with long hair.

B. She is a long hair girl with nice.

C. She is with a nice girl long hair.

D. She is with a long hair girl nice.

Hiển thị đáp án

Question 6: Đáp án B

Giải thích: thắc mắc ngoại hình: “What do/ does + S + look like?”: trông như thế nào…

Dịch: Cô ấy trông như thế nào?

Question 7: Đáp án D

Giải thích: cấu trúc: “receive st from sb”: nhận đồ vật gi từ ai

Dịch: Lan nhận thấy lá thư từ con bạn ngày hôm qua.

Question 8: Đáp án A

Giải thích: leisure activity: hoạt động thư giãn ưa thích

Dịch: hoạt động thư giãn ngưỡng mộ của tôi là làm vườn.

Question 9: Đáp án C

Giải thích: kết cấu với enough: “be + adj + enough + khổng lồ V”: đủ…để có tác dụng gì…

Dịch: Cô ấy không đủ tuổi kết hôn.

Question 10: Đáp án A

Giải thích: with + N dùng để diễn tả kèm theo

Dịch: Cô ấy là 1 trong cô bé bỏng xinh xắn có mái tóc dài.


Rewrite sentences without changing the meaning

Question 11: Making craft is more interesting than collecting stamps.

A. Making craft is as interesting than collecting stamps.

B. Making craft is less interesting than collecting stamps.

C. Collecting stamps is as interesting than making craft.

D. Collecting stamps is less interesting than making craft.

Question 12: It’s tiring to lớn sit in front of the computer for hours.

A. Sitting in front of the computer for hours is tiring.

B. Sit in front of the computer for hours is tiring.

C. Sat in front of the computer for hours is tiring.

D. To sit in front of the computer for hours is tiring.

Question 13: He passed the exam because he’s intelligent.

A. He’s intelligent, but he passed the exam.

B. He’s intelligent, và he passed the exam.

C. He’s intelligent, for he passed the exam.

D. He’s intelligent, so he passed the exam.

Question 14: He hates playing board games.

A. He doesn’t like playing board games.

B. He doesn’t dislike playing board games.

C. He doesn’t detest playing board games.

D. He doesn’t want playing board games.

Question 15: We would prefer lớn make crafts rather than play tennis.

A. We would rather lớn make crafts than play tennis.

B. We would rather make crafts rather than play tennis.

C. We would rather make crafts than play tennis.

D. We would rather making crafts rather than play tennis.

Hiển thị đáp án

Question 11: Đáp án D

Giải thích: cấu tạo so sánh kém: “be less + adj + than”

Dịch: làm đồ thủ công bằng tay thú vị hơn thu thập tem.

Question 12: Đáp án A

Giải thích: danh động từ dẫn đầu câu đụng từ phân tách số không nhiều

Dịch: Ngồi trước máy tính hàng giờ siêu mệt.

Question 13: Đáp án D

Giải thích: so: bởi vì vậy

Dịch: Anh ấy thông minh, vày vậy anh ấy đỗ kì thi.

Question 14: Đáp án A

Giải thích: hate + Ving = not lượt thích + Ving: không thích làm những gì

Dịch: Anh ấy không say mê chơi các trò đùa trên bàn cờ.

Question 15: Đáp án C

Giải thích: kết cấu would prefer to lớn V rather than V = would rather V than V: thích làm những gì hơn làm cái gi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *