Nghi thức trì tụng chú đại bi

Trước lúc tụng trì Thần-Chú này, fan trì Chú đề xuất sẵm ngày một chuỗi tràng phân tử trầm hương 108 tại đây : https://shp.ee/mi2j28q

*

1)Tụng cha lần Chú Tịnh Khẩu Nghiệp Chơn-Ngôn khiến cho nơi miệng mình được thanh tịnh:

“Tu rị, tu rị, ma ha tu rị, tu tu rị, ta bà ha”(3 lần)

2)Tụng ba lần Chú Tịnh Thân Nghiệp Chơn-Ngôn làm cho thân được thanh tịnh, sạch sẽ sẽ:

“Tu nhiều rị, tu đa rị, tu ma rị, ta bà ha”(3 lần)

3)Tụng cha lần Chú An Thổ-Địa Chơn-Ngôn làm cho nơi vùng đất đai với nhà cửa của bản thân mình được thanh tịnh:

“Nam mô tam mãn đa, một đà nẫm, án độ rô, độ rô, địa vĩ, ta bà ha”(3 lần)

TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN-NGÔN

Án lam, tóa ha (3 lần)

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN-NGÔN

Án ta phạ, bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ thuật độ hám (3 lần)

I. Đảnh Lễ Tam Bảo (phần đảnh lễ, hướng về Tam Bảo cần có trước lúc vào nghi thức):

Chí trung ương Đảnh Lễ: Nam tế bào tận lỗi không, đổi mới pháp giới, quá hiện, vị lai Thập phương chư Phật, Tôn Pháp, hiền Thánh Tăng, thường trú Tam Bảo. (1 lạy) o

Chí vai trung phong Đảnh Lễ: Nam mô Ta Bà Giáo chủ, Điều Ngự Bổn Sư ưng ý Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư nhân tình Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền người yêu Tát, Hộ Pháp chư tôn người yêu Tát, Linh đánh Hội Thượng Phật người thương Tát. (1 lạy) o

Chí trọng điểm Đảnh Lễ: Nam tế bào Tây Phương rất Lạc cố giới, đại trường đoản cú đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, đại bi Quán nắm Âm bồ Tát, Đại cầm cố Chí tình nhân Tát, đại nguyện Địa Tạng Vương người thương Tát, thanh tịnh Đại Hải Chúng ý trung nhân tát. (1 lạy) o

II. Kỳ nguyện:

Hành đưa nêu danh thương hiệu họ, chỗ ở, nguyện xin được lâu trì chú Đại Bi và để được tiêu trừ nghiệp chướng, nhắm tới Phật Pháp, được mãn nguyện ý muốn cầu,… tùy ý ước muốn mà nguyện ước cho bản thân hoặc cho thân nhân ở trong phần kỳ nguyện này.

Bạn đang xem: Nghi thức trì tụng chú đại bi

III. Sám hối & từ bi quán:

a. Sám hối: hành giả thực tình sám hối những tội lỗi bởi lời văn riêng của bản thân mình hoặc dựa theo bài bác đọc sau:

Con- Đệ tử tên là ……………… chí vai trung phong sám hối hận những tội từ vô thỉ sanh tử đến giờ, theo ác lưu chuyển, cùng chung các chúng sanh, chế tạo nghiệp chướng tội, bởi vì tham sân say mê trói buộc, vì thân khẩu ý sản xuất 5 tội vô gián cùng 10 nghiệp ác, từ làm, bảo fan khác làm, thấy kẻ khác làm sanh lòng vui mừng, hoặc trang bị của tháp, thiết bị của Tăng, trường đoản cú tại mức giá dụng.

Đối với các người sanh lòng diệt báng, thấy những bậc tu học Thanh văn, Duyên giác, Đại thừa, con ưa sanh lòng mắng chửi, để cho các bạn tu hành trung tâm sanh bi quan phiền, thấy có kẻ nào rộng mình sinh lòng ganh ghét.

Đối cùng với pháp thí tài thí thường sanh keo dán kiệt, bị vô minh bít lấp hoặc trọng điểm tà kiến. Không tu nhân lành, khiến cho ác tăng trưởng.

Ở chỗ các Phật cơ mà khởi lên phỉ báng, đa số tội như vậy, Phật gần như thấy biết. Nhỏ nay qui mạng, đối trước chư Phật, bồ tát, Thánh chúng, thảy đều trình diễn tội lỗi, không đủ can đảm che dấu.

Tội chưa làm, con không dám gây tạo, hầu như tội vẫn làm, bé đều xin sám hối. Nghiệp chướng đã sinh sản đáng đoạ tam đồ dùng và tại phần tám nạn.

Con nguyện đời nầy bao gồm bao nhiêu nghiệp chướng đông đảo được tiêu diệt, đã bao gồm ác báo, đời sau ko thọ. Tương tự như quá khứ, hiện tại tại, vị lai tu bồ-đề hạnh, đã có nghiệp chướng thảy đầy đủ sám hối.

Nghiệp chướng của con, ni cũng sám hối., hết thảy phân phát lồ, không dám che dấu. Tội sẽ làm, nguyện được trừ diệt, tội tình vị lai không đủ can đảm tạo nữa. (Sau khi sám hối, thực bụng niệm Phật và lạy Phật 3 lần.)

b. Từ bỏ bi quán: hành giả buộc phải nhắm đôi mắt tĩnh lặng, nghĩ nhớ cho cảnh đau khổ của chúng sanh lặn hụp trong luân hồi, từ đây mà trong trái tim khởi niệm từ ai oán sót, và bởi vì thương sót chúng sinh nên trong thâm tâm niệm ước ao được thọ trì chú Đại Bi, nguyện nương oai thần thần chú được tiến bước trên đường Phật Pháp, phụng sự Phật Pháp và bọn chúng sinh.

Trong kinh nhân tình Tát dạy buộc phải nên phát khởi trung tâm từ bi với bọn chúng sanh tiếp nối mới trì tụng thần chú Đại Bi, vì chưng vậy hành giả đề xuất dành ra một khoảng thời gian ngắn yên bình để thực hiện quán trường đoản cú bi này.

Nếu bao gồm thể, hành giả nên vì bao gồm lòng đại bi hy vọng cầu phụng sự Phật Pháp và bọn chúng sinh này nhưng nguyện thành tựu đa số nguyện vọng, ước nguyện trước đôi mắt (những nguyện cầu nếu có ở vị trí Kỳ Nguyện).

IV. Phân phát từ bi nguyện (Bồ Tát dạy dỗ trong kinh bắt buộc nên vạc từ bi nguyện trước khi thọ trì chú Đại Bi):

Nam mô đại bi Quán cụ Âm,

nguyện nhỏ mau biết tất cả pháp.

Nam tế bào đại bi Quán cố kỉnh Âm,

nguyện nhỏ sớm được đôi mắt trí huệ.

Nam tế bào đại bi Quán nắm Âm,

nguyện con mau độ các chúng sanh,

Nam mô đại bi Quán cố gắng Âm,

nguyện nhỏ sớm được phương tiện khéo.

Xem thêm: Kết Quả Bóng Đá V Iệt Nam

Nam tế bào đại bi Quán nỗ lực Âm,

nguyện con mau lên thuyền bát nhã.

Nam tế bào đại bi Quán gắng Âm,

nguyện nhỏ sớm được qua đại dương khổ,

Nam mô đại bi Quán nắm Âm,

nguyện nhỏ mau được đạo giới định.

Nam tế bào đại bi Quán cầm cố Âm,

nguyện nhỏ sớm lên non Niết Bàn.

Nam tế bào đại bi Quán cầm Âm,

nguyện con mau về nhà vô vi.

Nam tế bào đại bi Quán cầm Âm,

nguyện con sớm đồng thân pháp tánh.

Nếu con hướng về nơi non đao,

non đao tức thời ngay tắp lự sụp đổ.

Nếu con nhắm tới lửa, nước sôi,

nước sôi, lửa cháy tự thô tắt.

Nếu con nhắm tới cõi địa ngục,


địa ngục liền mau từ bỏ tiêu diệt,

Nếu con hướng tới loài ngạ quỷ.

ngạ quỷ ngay lập tức được từ bỏ no đủ,

Nếu con hướng tới chúng Tu La,

Tu la trung ương ác từ bỏ điều phục,

Nếu bé hướng về các súc sanh,

súc sinh tự được trí huệ lớn.

V. Xưng danh hiệu Bồ Tát cùng Bổn Sư của nhân tình Tát (theo như người yêu Tát dặn dò trong kinh, hành giả nên nên chân tình niệm thương hiệu Ngài và Đức Bổn Sư của Ngài):

Nam tế bào Đại Bi Quán cầm Âm tình nhân Tát (ít tuyệt nhất 21 lần)

Nam tế bào A Di Đà Phật (ít nhất 21 lần)

Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật ý trung nhân Tát (3 lần)

VI. Trì tụng chú Đại Bi

Chú Đại Bi theo gớm ghi thì nên trì tụng không nhiều nhất hằng ngày đêm là 5 lần <5 biến hóa chú>, vị vậy phần VI này hành giả cần trì tụng lặp lại ít duy nhất 5 lần. Nếu có thể thì trì nhiều hơn hoàn toàn như là 21 hoặc 108 lần.

Thiên thủ thiên nhãn vô hổ thẹn Đại Bi trung khu Đà La Ni.

1. Nam mô hắc ra đát na nhiều ra dạ da

2. Nam mô a rị da

3. Bà lô yết đế thước bát ra da

4. Bồ Đề tát đỏa bà da

5. Ma ha tát đỏa bà da

6. Ma ha ca lô ni ca da

7. Án

8. Tát bàn ra phạt duệ

9. Số đát na đát tỏa

10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da

11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà

12.Nam tế bào na ra cẩn trì

13.Hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế

14.Tát bà a tha đậu du bằng

15.A thệ dựng

16.Tát bà tát đa

17.Na ma bà dà

18.Ma phân phát đạt đậu đát điệt tha

19.Án. A bà lô hê

20.Lô ca đế

21.Ca ra đế

22.Di hê rị

23.Ma ha tình nhân đề tát đỏa

24.Tát bà tát bà

25.Ma ra ma ra

26.Ma hê ma hê rị đà dựng

27.Cu lô cu lô yết mông

28.Độ lô độ lô phân phát xà da đế

29.Ma ha phạt xà domain authority đế

30.Đà ra đà ra

31.Địa rị ni

32.Thất Phật ra da

33.Giá trả giá ra

34.Mạ mạ phân phát ma ra

35.Mục đế lệ

36.Y hê di hê

37.Thất mãng cầu thất na 

38 A Ra sâm Phật ra xá rị

39.Phạt sa phân phát sâm

40.Phật ra xá da

41.Hô lô hô lô ma ra

42.Hô lô hô lô hê rị

43.Ta ra ta ra

44.Tất rị vớ rị

45.Tô rô sơn rô

46.Bồ Đề dạ ý trung nhân Đề dạ

47.Bồ đà dạ người tình đà dạ

48.Di đế rị dạ

49.Na ra cẩn trì

50.Địa rị sắc ni na

51.Ba dạ ma na

52.Ta bà ha

53.Tất đà dạ

54.Ta bà ha

55.Ma ha tất đà dạ

56.Ta bà ha

57.Tất đà du nghệ

58.Thất bàn ra dạ

59.Ta bà ha

60.Na ra cẩn trì

61.Ta bà ha

62.Ma ra mãng cầu ra 

63.Ta bà ha

64.Tất ra tăng a mục khê da

65.Ta bà ha

66.Ta bà ma ha a vớ đà dạ

67.Ta bà ha

68.Giả kiết ra a vớ đà dạ

69.Ta bà ha

70.Ba đà ma kiết tất đà dạ

71.Ta bà ha

72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ

73.Ta bà ha

74.Ma bà rị thắng yết ra dạ

75.Ta bà ha

76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da

77.Nam tế bào a rị da

78.Bà lô kiết đế

79.Thước bàn ra dạ

80.Ta bà ha

81.Án. Tất điện đô

82.Mạn đa ra

83.Bạt đà giạ

84.Ta bà ha.

VII. Phục nguyện: (hành đưa niệm danh hiệu Bồ Tát Quan nuốm Âm 3 lần, kế tiếp nêu danh thương hiệu họ, nơi ở, nguyện hồi hướng công đức vừa trì tụng chú Đại Bi để được tiêu trừ nghiệp chướng, hướng tới Phật Pháp, được mãn nguyện ao ước cầu,… tùy ý mong muốn mà nguyện ước cho bản thân hoặc mang đến thân nhân ở phần phục nguyện này)

VIII. Từ bỏ Quy Y và Hồi hướng:

Tự quy y Phật, xin nguyện bọn chúng sanh, thể theo đạo cả, phân phát lòng vô thượng. (lạy)

Tự quy y Pháp, xin nguyện bọn chúng sanh, thấu rõ tởm tạng, trí tuệ như biển. (lạy)

Tự quy y Tăng, xin nguyện bọn chúng sanh, thống lý đại chúng, không còn thảy ko ngại. (lạy)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *