Từ Vựng Thi Đại Học

Kỳ thi THPT non sông 2022 đang ngày 1 đến gần, bọn họ chỉ còn vỏn vẹn rộng 100 ngày nữa để núm gắng. Vậy hiện nay bạn đang làm cho gì, đang tập trung ôn luyện xuất xắc vẫn vò đầu bứt tai vì điểm số của mình? ví như bạn chưa chắc chắn nên ôn gì mang lại kỳ thi sắp tới tới, thì 10 chủ đề từ vựng giờ đồng hồ Anh THPT quốc gia dưới đây đang “mở đường truyền lối” giúp các sĩ tử ôn luyện thi thiệt hiệu quả. Còn do dự gì nữa mà lại không “bỏ túi” ngay phần lớn từ vựng trọng tâm này nhằm rinh tức thì về công ty điểm số 9+ ngay lập tức thôi nào!


*

10 chủ thể từ vựng giờ Anh THPT tổ quốc trọng trọng điểm giúp những sĩ tử ôn luyện thi kết quả (Phần 1)


I. 10 chủ đề từ vựng tiếng Anh THPT giang sơn trọng tâm

1. Topic 1: “People & Society”

Chủ đề thứ nhất trong 10 chủ đề từ vựng tiếng Anh thpt Quốc gia đó là “People & Society”. Hãy thuộc lisinoprilfast.com đi kiếm hiểu những từ vựng trong chủ đề này, biện pháp phát âm, chân thành và ý nghĩa cũng như ví dụ cụ thể nhé!

WordPronunciationMeaningExample
Idolize (v)/ˈaɪdəlaɪz/Thần tượng, ngưỡng mộYoung children often idolize their parents.

Bạn đang xem: Từ vựng thi đại học

Proposal (n)/prəˈpəʊzl/Lời cầu hôn

Lời đề xuất

When he asked me to marry him, I immediately accepted his proposal
Commitment (n)/kəˈmɪtmənt/Sự cam kếtIt’s hard for men to lớn make a commitment than for women ấy
Affair (n)/əˈfeə(r)/Chuyện yêu đươngShe had a secret affair with her coworker.
Conflict (v,n)/kənˈflɪkt/ (v)

/ˈkɒnflɪkt/ (n)

(Sự) xung độtThe conflict arose from different ambitions within the team.
Companionship (n)/kəmˈpænjənʃɪp/Tình bởi hữuCompassion is the foundation of having a long-lasting companionship
Acquaintance (n)/əˈkweɪntəns/Người quen, sự quan tiền biếtI bumped into a casual acquaintance in town.
Mutual (adj)/ˈmjuːtʃuəl/ChungThey soon discovered a mutual interest in music.
Familiar (adj)/fəˈmɪliə(r)/Thân thuộcThe company’s brand has become a familiar sight
Empathise (v)/ˈempəθaɪz/Đồng cảmA glamorous 20-year-old stylist is unlikely to empathize with a working mother of three.
Exercise 1: chấm dứt các câu bên dưới đây, thực hiện dạng đúng của tự vựng trong bảng

acquaintanceaffair commitment 
proposal idolizeconflict
She blindly idolized her older sister, refusing khổng lồ acknowledge her faultsShe doesn’t want khổng lồ make a big emotional commitment to Steve at the moment.It’s the story of a secret affair between a married teacher và her teenage student.There is more to lớn a successful relationship than simply managing conflict.Claire has a wide circle of friends & acquaintances.She had been hoping for a sweet old-fashioned proposal of marriage.

Exercise 2: lựa chọn đáp án cân xứng để trả thiện những câu sau

His face was instantly _____, even after all those yearsweird familiarmutual She had never had any close _____ with another woman.link acquaintancecompanionship   I understand you’re trying to be kind, but I don’t think you can really _____ with me when you haven’t experienced anything similarmemoriseempathise sympathise ______ love & respect was the key to lớn their successful marriage.Mutual Both Distant

2. Topic 2: “Change & Technology”

Chủ đề thứ 2 trong 10 chủ đề từ vựng giờ Anh thpt Quốc gia đó là “Change & Technology”. Tìm hiểu thêm ngay những từ vựng sau đây ở luyện thi THPT non sông hiệu quả:

WordPronunciationMeaningExampleImage
Dissipate (v) /ˈdɪsɪpeɪt/ Sự tiêu tan, hao mònShe was determined to lớn achieve results và not lớn dissipate her energies.
*
Short-lived (adj)/ˌʃɔːt ˈlɪvd/Ngắn ngủiWe were glad khổng lồ be home, but our happiness was short-lived.
*
Revolutionary (adj)/ˌrev.əˈluː.ʃən.ər.i/Mang tính bí quyết mạngThis is a revolutionary device that will leapfrog current technology.
*
Adaptable (adj) /əˈdæp.tə.bəl/Có khả năng thích nghiThe survivors in this life seem khổng lồ be those who are adaptable to change.
*
Observe (v) /əbˈzɜːv/Quan sátThe satellite will observe objects that are particularly interesting astronomically.
*
Innovation (n)/ˌɪnəˈveɪʃn/Sự thay đổi mới, bí quyết tânThe company is very interested in sản phẩm design và innovation.
*
Flexible (adj) /ˈflek.sə.bəl/Linh hoạt, linh độngOur plans need to be flexible enough lớn cater for the needs of everyone.
*
Potential (n,adj)/pəˈtenʃl/Tiềm năngThe region has enormous potential for economic development.
*
Substitute (n,v)/ˈsʌbstɪtjuːt/(Người, vật) cụ thếThe local bus service was a poor substitute for their car.

Computers can’t substitute for human interaction.

*
Modify (v)/ˈmɒdɪfaɪ/Thay đổi, điều chỉnhThe software we use has been modified for us.
*
Exercise 1: chọn đáp án tương xứng để trả thiện các câu sau

The conversion of mechanical energy into heat is called energy _____.innovationdissipationrevolution She believed she had come up with one of the greatest ______ of modern timesinnovations potentialssubstitutes They ______ how the parts of the machine fitted together.substitutedadapted observed  We found it cheaper to lớn ______ existing equipment rather than buy new.invent modify innovate Computers have brought ______ changes khổng lồ publishing.flexible short-lived revolutionary 

Exercise 2: dứt các câu bên dưới đây, sử dụng từ trong bảng

substitute flexible adaptable potential short-lived
Computer generated models are more flexible and less expensive lớn build than physical models.There are potential problems at every stage of the drug production chain.The television is a poor substitute for human companionship.The vehicles are large và not easily adaptable to new uses. I had a few relationships at college, most of which were fairly short-lived.

Xem thêm: Cách Phối Đồ Với Giày Cổ Cao Cổ Mặc Với Quần Gì Là Đẹp Nhất?

3. Topic 3: “Weather & Environment”

Tiếp theo, một chủ đề luôn luôn phải có trong các chủ đề từ vựng giờ Anh THPT quốc gia 2022 đó đó là “Weather và Environment”.

WordPronunciationMeaningExample
Endangered (adj)/ɪnˈdeɪndʒəd/Gặp nguy hiểmThe sea turtle is an endangered species. 
Disposal (n)/dɪˈspəʊzl/Sự thải bỏThe council is responsible for waste disposal and street cleaning.
Environmentalist (n)/ɪnˌvaɪ.rənˈmen.təl.ɪst/Nhà môi trường học, người quan tâm bảo đảm môi trườngEnvironmentalists are working lớn improve the quality of our lakes & rivers.
Littering (n) /ˈlɪt.ər.ɪŋ/Hành động quăng quật rác khu vực công cộngThe CCTV cameras are intended to lớn reduce littering in the area.
Pollutant (n)/pəˈluː.tənt/Chất tạo ô nhiễmBuses emit between 20 & 100 times fewer pollutants per person than motorcycles và cars
Extreme (adj) /ɪkˈstriːm/Khắc nghiệt, cực độThe extreme cold kept most people indoors.
Unpredictable (adj)/ˌʌn.prɪˈdɪk.tə.bəl/Không thể dự kiến đượcThe UK has very unpredictable weather
Extinct (adj)/ɪkˈstɪŋkt/Tuyệt chủngA number of plants và insects in the rainforests have already become extinct
Impact (n,v) /ˈɪm.pækt/ (n)

/ɪmˈpækt/ (v)

Tác động, hình ảnh hưởngThe environmental impact of this project will be enormous. 

A big decline in exports will impact  the country’s economy.

Forecast (n) /ˈfɔː.kɑːst/Dự báo (thời tiết)Did you hear a weather forecast today?
Exercise 1: chọn đáp án cân xứng để trả thiện các câu sau

The ______ said that there’s a possibility of snow tonight.forecast predictionguessOffences such as robberies, vandalism và ______have been on the increase over the past few years.impact littering pollutantWhat can we vày to help protect _______ species?extinct extremeendangered Some ______ argue for a return to a pre-industrial society.forecastspollutants environmentalists The _______ weather in the mountains can make climbing extremely hazardous.unpredictable pollutedlittering

Exercise 2: hoàn thành các câu bên dưới đây, áp dụng dạng đúng của từ vào bảng

pollutant extreme impact disposal extinct
Some cities in the world vì not have proper facilities for the disposal of sewage.Among pollutants from vehicles, lead from gasoline engines has attracted most attention.This extreme weather condition is developing so fast that we humans have a responsibility to stop itThe numbers of these animals have been falling steadily and they are now almost extinct.Modern farming methods can have a negative impact on the environment.

4. Topic 4: “The media”

The truyền thông media – chủ đề vô cùng quan trọng đặc biệt trong 10 chủ đề từ vựng giờ Anh thpt Quốc gia. Hãy thuộc lisinoprilfast.com khám phá về từ vựng, giải pháp phát âm, ý nghĩa sâu sắc và ví dụ ví dụ trong chủ đề này nhé!

WordPronunciationMeaningExample
Tabloid (n)/ˈtæblɔɪd/Báo lá cảiI don’t know why you waste your money on that tabloid. It’s just full of gossip about minor celebrities! 
Communication (n) /kəˌmjuː.nɪˈkeɪ.ʃən/Truyền thôngThe internet is an incredibly powerful means of communication
Informative (adj) /ɪnˈfɔː.mə.tɪv/Cung cấp những thông tinThis is an interesting and highly informative book.
Announcement (n)/əˈnaʊnsmənt/Sự thông báoDid you hear that announcement on the radio about the water shortage?
Exaggerate (v)/ɪɡˈzædʒəreɪt/Phóng đạiI think he has exaggerated the magazine’s importance. It actually has a very small readership.
Ambiguous (adj)/æmˈbɪɡjuəs/Mơ hồThe wording of the law is highly ambiguous
Disclose (v) /dɪˈskləʊz/Công bố, phơi bàyYour password will not be disclosed lớn any third party.
Critic (n)/ˈkrɪt.ɪk/Nhà phê bìnhCritics say the plan is short-sighted and dangerous
Confirm (v)/kənˈfɜːm/Xác nhậnWe would lượt thích to confirm that your application has been approved
Article (n) /ˈɑː.tɪ.kəlBài báoHe has written several articles for The Times 

Exercise 1: lựa chọn đáp án cân xứng để hoàn thiện những câu sau

The journalist has ______ the whole event to make it sound rather more dramatic than it actually was.exaggerated confirmed announced The play has been well received by the _____.articles criticsannouncements Health officials _____ that there’s a flu epidemic underway.confirmed exaggerated gossiped The newspaper published a toughly worded _____ about racist behaviour.paragrapharticle feature The _____ often attract readers with sensational headlines.contents tabloids articles  What do you think the title really means? It’s rather ______ , isn’t it?straightforwardclearambiguous

Exercise 2: ngừng các câu bên dưới đây, sử dụng dạng đúng của từ trong ngoặc đơn

With no phone or radio equipment, they had no means of communication. (COMMUNICATE)Findings suggest that while television is more informative than the press, it is less persuasive. (INFORM)The chiến dịch will run public service announcements on radio stations around the country. (ANNOUNCE)Most of the people interviewed requested that their identity should not be disclosed. (DISCLOSE)

5. Topic 5: “Change & Nature”

Chủ đề sản phẩm 5 vào 10 chủ đề từ vựng tiếng Anh THPT non sông mang tên “Change và Nature”. Chủ đề này có gì thú vị, hãy theo dõi bảng dưới nhé!

WordPronunciationMeaningExample
Disaster (n)/dɪˈzɑːstə(r)/Thảm họaIt’s not possible to lớn prevent most natural disaster
Fossil fuel (n)/ˈfɒsl fjuːəl/Nguyên liệu hóa thạchBurning fossil fuels gives off carbon dioxide
Evacuate (v)/ɪˈvækjueɪt/Sơ tánWhen the alarm went off, everyone evacuated the building
Exploit (v)/ɪkˈsplɔɪt/Khai thác, sử dụngWe could make a lot of money if we exploit our natural resources in the right way
Famine (n) /ˈfæm.ɪn/Nạn đóiWe’re raising money lớn help victims of the famine
Drought (n)/draʊt/Hạn hánCrop failures were caused by drought & a lack of fertilizer.
Appreciate (v) /əˈpriː.ʃi.eɪt/Trân trọng, biết ơnI’m not sure you appreciate how important the nature is
Hazard (n) /ˈhæz.əd/Mối nguy hiểmDad suddenly braked because he saw a hazard in the road
Awareness (n) /əˈweə.nəs/Sự dìm thứcThe chiến dịch has certainly succeeded in raising public awareness of the issue.
Habitat (n)/ˈhæbɪtæt/Môi trường sốngThe panda’s natural habitat is the bamboo forest.

Exercise 1: xong các câu dưới đây, sử dụng dạng đúng của từ vào bảng

famineevacuateexploit 
awareness appreciate hazard
We need to make sure that we exploit our resources as fully as possible.A thousand people were evacuated from their homes following the floods.Another crop failure could result in widespread famine.Everybody is aware of the hazards of smoking.Environmental awareness has increased dramatically over the past decade.Over the years he came to appreciate the beauty & tranquillity of the river

Exercise 2: chọn đáp án phù hợp để trả thiện các câu sau

She said that, contrary khổng lồ popular opinion, traumas caused by such a ______ were not short-lived.disaster awareness habitat Carbon dioxide is produced in huge amounts when ______ are burned.exploitation litteringfossil fuels The ______ means that there’s an increased risk of firedrought faminehazard The greatest danger to tigers now is through loss of ______.evacuationdroughthabitat

Tham khảo thêm bài viết:

II. Chiến lược ôn thi hiệu quả kỳ thi THPT non sông 2022

Để giúp đỡ bạn ôn luyện kỳ thi THPT giang sơn 2022 hiệu quả cũng như hiểu sâu về 10 nhà điểm từ vựng giờ đồng hồ Anh THPT đất nước trọng tâm, sau đây là chiến lược ôn thi công dụng đạt điểm thi 9+ được chia sẻ bởi cô Hà Trang – giáo viên của lisinoprilfast.com. Thuộc tìm hiểu chi tiết thông qua 3 bước tiếp sau đây nhé!

Trên đấy là 10 chủ thể từ vựng tiếng Anh THPT nước nhà trọng chổ chính giữa năm 2022 (Phần 1) giúp bạn đoạt được được chiếc chìa khóa vàng nhằm mở cánh cổng trường Đại học yêu mến một cách dễ dãi nhất. Không tính ra, tìm hiểu thêm các chủ đề từ vựng giờ đồng hồ Anh THPT đất nước trong phần 2 nhằm học luyện thi công dụng nhất nhé! lisinoprilfast.com chúc những sĩ tử ôn luyện thi kết quả và “mang điểm thiệt cao về mang lại mẹ” nha!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *