Tên sản phẩm : BOAMA 2, 0EC 100ml Khối lượng/Thể tích : 100ml Ho" /> Tên sản phẩm : BOAMA 2, 0EC 100ml Khối lượng/Thể tích : 100ml Ho" />

THUỐC TRỪ CỎ ALYAIC 200WG MẠNH HƠN 2,4 D KHÔNG MÙI

Là dung dịch trừ cỏ chọn lọc có tác dụng nội hấp, hậu nẩy mầm, cần sử dụng trừ được rất nhiều loại cỏ lá rộng

Hướng dẫn sử dụng

Liều lượng

Cây trồng

Cỏ hại

Liều lượng

Lúa

Cỏ lá rộng

Pha 24-40ml thuốc mang đến bình 8L nước, phun 50 bình/ha

Phun thuốc khi lúa trở nên tân tiến từ 5-6 lá trở lên trên hoặc lúc lúa đang hồi xanh: 10 ngày sau khoản thời gian cấy


Bạn đang xem: Thuốc trừ cỏ alyaic 200wg mạnh hơn 2,4 d không mùi

*
Tên sản phẩm : PARKER NEEM CAKE
Khối lượng/Thể tích : 500gr
Hoạt chất : Đang cập nhật
Hãng cung cấp : Parker Biotech Private Ltd
"/>
*
Tên thành phầm : BOAMA 2.0EC 100ml
Khối lượng/Thể tích : 100ml
Hoạt hóa học : Abamectin 2%
Hãng sản xuất : Trí Văn Nông
"/>
*
*
*

Xem thêm: Chuyên Sản Suất Mô Hình Tiểu Cảnh Mini, Mô Hình Nhà Trang Tri Tiểu Cảnh

*
Hôm Nay
*
Hôm Qua
*
Tuần Này
*
Tháng Này
*
Tất Cả14642920

Hoạt hóa học -- lựa chọn hoạt hóa học -- Methyl Eugenol 85%, Natural Gum 10%, Poly 5% Alpha Cypermethrin 0.1%, Propoxur 0,1% Deltamethrin 0,05%, Etofenprox 0,15% Block bait 0,05% Abamectin 2% Alpha cypermethrin 5% Glyphosate ipa salt 480gr/l Aluminium phosphide 56% Emamectin Benzoate 19% Bromadiolone 0.05% Brodifacoum 0.05% None Abamectin 3,6% Abamectin 1.8% Petroleum Spray Oil 98,8% Emamectin Benzoate 4.5% Novaluron 100gr/l Indoxacarb 150gr/l Chlorpyrifos Chlorpyrifos Ethyl Imidacloprid Dimethoate Ethoprophos Cypermethrin Protein 10% Fipronil Nereistoxin 18% Fenitrothion 200gr/l, Trichlorfon 200gr/l Dinotefuran 200gr/kg Fenpyroximate 5% Quinalphos 200gr/l, Cypermethrin 30gr/l Methomyl 40% Imidacloprid 10% Profenofos 400gr/L, Cypermethrin 40gr/L Trichlorfon 90% Diazinon 60% Diazinon 10% Dichlorvis (DDVP) 500g/l Acetamiprid 20% Pyridaben 150g/l Alpha Cypermethrin 10% Deltamethrin Etofenprox Phenthoate 45%, Fenobucarb 30% Carbosulfan Lambda-Cyhalothrin Petroleum Spray Oil Dicofol Cypermethrin, Chlorpyriphos Ethyl Chlorfluazuron Profenofos Methidathion Cypermethrin 40 g/l, Profenofos 400 g/l Lufenuron Diazinon Quinalphos 20% + Cypermethrin 5% Buprofezin 400gr/kg, Chlorpyrifos 300gr/kg, Imidacloprid 40gr/kg Isoprocarb 25% Fenobucarb Buprofezin Acetamiprid Thiamethoxam Lambda-Cyhalothrin 106 g/l, Thiamethoxam 141 g/l Propamocarb.HCL 722gr/l Mancozeb 64%, Cymoxanil 8% Carbendazim 500gr/l Tricyclazole 350gr/kg, Isoprothiolane 200gr/kg, Carbendazim 200gr/kg Bordeaux khô 450gr/kg, Zineb 200gr/kg, Benomyl 100gr/kg Propiconazole 250gr/l, Cyproconazole 80gr/l Flusilazole 400gr/l Difenoconazole 150gr/l, Propiconazole 150gr/l Cymonaxil 80gr/kg, Mancozeb 640gr/kg Zineb 80% Hexaconazole 10gr/l, Carbendazim 490gr/l Kasugamycin 2%, copper oxychloride 45% Validamycin 5% Validamycin A Metalaxyl 8%, mancozeb 64% Benomyl 25%, Copperoxychloride 25% Hexaconazole 50gr/l Pencycuron 250gr/l Kasugamycin 0.6%, Basic cupric chloride 16% Fosetyl aluminium 80% Metalaxyl 25% Iprobenfos một nửa Imibenconazole 5% Cymoxanil 8%, Mancozeb 64% Copper hydroxide Sulfur 800gr Tribasic Copper Sulfate 345gr/L Isoprothiolane 40% Tricyclazole 40%, Isoprothiolane 25% Ningnamycin 8% Tribasic Copper Sulfate 78,52%, Streptomycine 2,194%, Oxytetrcyline 0,235% Đồng Oxyclorua 39%, Mancozeb 30% Bordeux thô 60%, Zineb 25% Cymonaxyl 15%, Chlorothalonil 60% Đồng 85% Iprodione 100g/kg, Carbendazim 400g/kg Acid phosphonic 400g/l Kasugamycin 2% Mancozeb Metalaxyl, Mancozeb Thiophanate-methyl Triadimefon Fthalide 20% + Kasugamycin 1,2% Chlorothalonil Propineb Metiram complex Copper Sunfat + Streptomicin + Oxytetracyline Đồng Sunfat 25% Propiconazole, Isoprothiolane Benomyl Propiconazole, Difenoconazole, Tebuconazole Difenoconazole Fthalide Propiconazole 125 g/l, Tricyclazole 400 g/l Cyproconazole Azoxystrobin 200 g/l, Difenoconazole 125 g/l Propiconazole 150 g/l, Difenoconazole 150 g/l Azoxystrobin Pretilachlor 300gr/l, Fenclorim 100gr/l Cyhalofop-butyl 50gr/l, Penoxsulam 10gr/l Pretichlor 300gr/l, chất bình an Fenclorin 100gr/l Pretilachlor 300gr/L Pyrazosulfuron Ethyl 10% Ethoxysulfuron 150gr/kg Oxadiazon 250gr/l Paraquat dichloride 276gr/l Dimethyl Amine 500g/l 2.4D Dimethyl Acetochlor 500g/l Fenoxaprop-P-Ethyl, Ethoxysulfuron Quizalofop-P-Ethyl Fenoxaprop-P-Ethyl Frenoxaprop-P-Ethyl, Dichlorophenoxy acetic acid, MCPA 2,4 D-Dimethyl amin 2,4 Diclorophenoxyacetic Acid 2,4D Dimethyl Amine Atrazine 80% Ametryn Quinclorac, Pyrazosulfuron - Ethyl Fenoxaprop-p-ethyl, Bispyribac-sodium Glyphosate isopropylamine salt 480gr/l Paraquation 200g/l Nitro thơm 1.8gr/l Alpha-Naphthalene Acetic Acid 2%, Beta-Naphtoxy Acetic Acid 0.5%, Gibberrellic Acid GA-3 0.1% NAA 0,3%, N3%, P205 1%, K20 2% Paclobutrazol 15% Axit Gibberellic Thiamethoxam 262.5 g/l, Defenoconazole 25 g/l, Fludioxonil 25 g/l Metaldehyde 6% Saponin 150gr/kg Napthalene 0,1% Ginkgoic acid 42,5%, Corilagin 2,5%, M-Pentadecadienyl resorcinol 5% oxid manhê 3,3%, Măngan 4%, sắt 4%, diêm sinh 3%, Đồng 1,5%, Kẽm 1,5%, Boron 0,5%, Molypđen 0,1%, Côban 0,005% Ametryn 500g/l Alpha - cypermethrin 50g/l Chlorpyrifos 500g/l Thiamethoxam 1% Pirimicarb một nửa Imidaclorprid 10% Amino Acid 4%, Phosphorous 30%, Potassium 20% Amino Acid 5%, Boron 8% Amino Acid 6.1%, Calcium Oxide 8%, Organic Matter 6.8%, Boron 0.2% Amino Acid 5%, Iron 5% Amino Acids 6%, Organics Matter 7%, Potassium 30% Azoxystrobin 250g/l Fenobucarb (B.P.M.C) 1/2 Diuron 80% Oxytetracycline Hydrochloride 6%, Gentamicin Sulphate 2% Pyrethrins 14g/l Carbendazim một nửa Hexaconazole 50g/l, Carbendazim 450g/l Penoxsulam 25g/l Glyphosate amin salt 410g/l 2.4D Dimethyl Amine 500g/l lychnis Viscaria 15% Pymetrozine 500g/kg Deltamethrin 25g/l Deltamethrin Thiourea 97% S-Metolachlor 960g/lít Quinclorac 250g/l Alpha - cypermethrin Diafenthiuron 500g/l Zinc Phosphide 20% Profenofos 400g/l, Cypermethrin 40g/l Protein Toxins 10.3% Paraquat ion Acetamiprid 3%, Cartap 92% Paclobutrazol 15% Tricyclazole 20%, Kasugamycin 1.2% Emamectin benzoate 3.8% Malathion 1/2 Metaldehyde 6% Atrazine 80% Trifloxystrobin 250g/kg, Tebuconazole 500g Cartap 950g/kg Chlorpyrifos 250g/l, Cypermethrin 25g/l Dimethoate 3%, Fenobucarb 2% Permethrin 500g/l Deltamethrin Quaternary Ammonium Salts 20% Abamectin 3.6% Abamectin 5% Warfarin 2% Niclosamide 700g/kg Iprodione 50% Methyl Eugenol 75%, Dibrom 25% Diafenthiuron 500g/kg Chlorfenapyr 240 g/l Poly (hexamethylene biquanide) hydrochloride, Alkyl Dimethyl benzyl Ammonium chloride, Glutaraldehyde, Nonylphenol Ethocylate Temephos Mesulfuron methyl Acetamiprid: 2% + Chlorpyrifos Ethyl 18 % Spirotetramat: 150 g/L Đang update Diflubenzuron + Nytenpyram + Pymetrozine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *