Tài liệu ôn thi tiếng anh trình độ b

... A B C D 52 It takes Peter three hours doing this homework every day A B C D 53 How many does it cost to send this letter to lớn China? A B C D 54 My father has less days off than Tim’s father A B ... D moreover 58 A Where B When C Why D What 59 A up B to lớn C on D in 60 A appear B appearance C disappear D disappearance 61 A when B during C while D within 62 A complete B completeness C completely ... Household bills We must all make a personal decision lớn work for the future of our planet if we want to lớn ensure a better world (65) our grandchildren 56 A with B without C & D but 57 A và B however...

Bạn đang xem: Tài liệu ôn thi tiếng anh trình độ b


*

... Parts A on A take A where A such A lonely A remain 10 A wild B popular B let B directions B by B make B who B like B single B stay B natural C favorite C made C voyages C at C pick C which C as ... Impressed by the _ of the city & by the friendliness of its people A beautiful B beauty C beautifully D beautify đôi mươi The trùm cuối said that he would fly to Ho bỏ ra Minh thành phố day A next B the ... Advertising B advertises C advertised D advertisement 15 He tried to walk so as not to lớn be late for school A fast B quick C rapid D slowly 16 do you want _ by the doctor? A to lớn examine B khổng lồ be...
*

... Garden," the woman said a because b for c by d as soon as > a 156 The woman has hurt her back for too long a to bend b by bending c for bending d owing khổng lồ you bend > b 157 A lot of passengers ... A me b check up c telling d fillings > c 32 These engines used being started by hand But now they are started by electricity a used b being c But now d are > b 33 This house is often broken ... D ringing > b 95 The shoes are Peter"s a bus b blouse c both d brown > d 96 Your are new, Hung a shirt b blouse c trousers d hat > c 97 There are boys in our class a no b not c none...
*

... Thành công (thêm giới tự in) - to make good time : cấp tốc chóng, mau - lớn make oneself pleasant khổng lồ s.o : hân hoan chiều chuộng, làm ưa thích - to make out : - lớn make out : thành công, tiến bộ, bao gồm ... Thành công việc - khổng lồ be relate to: bao gồm bà với - to lớn give advice on: - khổng lồ be apposed to: phản nghịch đối, chống lại - to lớn write with a pen: viết bút - khổng lồ belong to: trực thuộc - lớn succeed in; thành công - to lớn ... Thank s.o for doing s.th : cảm ơn có tác dụng điều - to lớn think of : nghĩ tới, có ý kiến - to lớn think of s.o : nghĩ - khổng lồ think over : để ý đến chắn, xét kỹ - to lớn think up : phát minh, thăm khám phá, search - khổng lồ throw...
*

... - I was a child A during B when C after D until Cau 142 I haven"t got A something B nothing C anything D some things to say Cau 143 We are used to living the countryside A at B in C for D.on ... She was a very A healthily B healthiness Trang 21/56 child in the west C health D healthy Cau 165 Here are some books Take the you want A ones B people C person D things Cau 166 Is there ... 55 I"ve already khổng lồ buy something new for my bedroom A deciding B lớn decide _C_._d_ec_id_ed Trang 7/56 ~ D decide Cau 56 How is the dictionary? -10 centimeters A much B thick C often D far Cau 57...
*

... ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B thời gian làm 90 phút ENGLISH LANGUAGE kiểm tra – 90 minutes level B (Intermediate) ... Translate the following sentences into English Anh ta liên tục làm muộn sáng lại đến cơ chế tài khóa cỗ Tài chính thực chia thành hai phần: túi tiền Chính bao phủ thuế ... Sentences from following sets of words & phrases (5 câu) I/ work/ this/ company/ 10 years now Stop/ complain/ everything I/ not care/ how much/ he/ earn ...
... WILL - THERE IS A WAY! Ơn Thi tốt Nghiệp trung học phổ thông – Đại học ( lịch trình Mới) GV lý giải :Phạm Quốc Hùng GOOD LUCK khổng lồ YOU ! THERE IS A WILL - THERE IS A WAY! Ơn Thi tốt Nghiệp trung học phổ thông – Đại học ( ... Would eat something B If I had been hungry, I would have eaten something C If I hadn’t been hungry, I would have eaten something D If I had eaten something, I would have been eaten something 43 opinion ... Be / as / think / as / not A I don’t think as intelligent as Hoa is B Hoa doesn’t think as intelligent as I am C Hoa is as intelligent as I don’t think D Hoa is not as intelligent as I think 44...

Xem thêm: Phân Bón Đầu Trâu 501 Và Tất Cả Những Gì Cần Biết Khi Sử Dụng


... (35) of you this would cause you …………… (35) greater misery However, generation after generation of your family leaves this life in the natural …………… (36) I have described, …………… (37) this is what ... The help of other children if he wants it, what this word says, what the answer is lớn that problem, whether this is a good way of saying or doing this or not If it is a matter of right answers, ... Learn something essential, something they will need lớn get on in the world?” Don’t worry! If it is essential, they will go out into the world & learn it 21 What does the author think is the...
... Cần sử dụng câu xác minh - cần sử dụng với danh tự đếm đựơc danh từ không đếm + Many - sử dụng câu phủ định - Đi với danh tự đếm đựơc + Much - sử dụng câu tủ định - Đi cùng với danh từ không đếm Note: Too/ so/ as + many/ ... Xác minh + lời mời - cần sử dụng với danh tự đếm đựơc danh từ không đếm b Any: Một chút, , vài - cần sử dụng câu đậy định câu nghi hoặc - sử dụng với danh trường đoản cú đếm đựơc danh từ không đếm B EXERCISES Ex Put in a ... Why didn’t I think _ that? 45 Look at this photograph of Ann Who does she remind you _? 46 She left Boston _ Paris when she was 19 47 If something is wrong, why don’t you something _ it?...
... 7: The tác giả uses the phrase “mint condition” khổng lồ describe A something perfect B something significant C something tolerant D something magical Question 8: All of the following were found on the ... Movie, don’t you think? A I don’t think we should see the movie B You don’t think we should see the movie, you? C You và I are not in agreement about the nhận xét of the movie D I think we should ... Take an entrance exam this year A Perhaps we don"t have to take an entrance exam this year B We must take an entrance exam this year C We mightn"t take an entrance exam this year D It is very...
... liệu kí tự Tin học tập van phong” ; trên ô B2 gõ vào công thức = LOWER(A2) dìm kết : - TIN HỌC VAN PHONG - Tin học van phong - tin học van phong - Tin học tập Van Phong những kiểu liệu thường dùng Excel ... Thừa nhận văn - vớ chức 55 Để theo dõi thông tin văn gửi ứng dụng “chuyển, dìm văn bản” ta chọn mục nào? - theo dõi thông tin văn - theo dõi và quan sát văn - cách xử trí văn - chuyển văn 56 ao ước đăng nhập vào phần ... Hình : tờ giấy trắng, đĩa vi tính, đồ vật in, , gọi là: a) Thanh công cụ định dạng b) Thanh công cụ chuẩn c) Thanh công núm vẽ d) Thanh công rứa bảng con đường viền 37) vào soạn thảo Word, nhằm chèn tiêu...
... Pronouns & determiners những chủ đề sử dụng cho môn thi nói (Topics for speaking test) Tài liệu hớng dẫn ôn thi công chức Nội dung chi tiết Chơng 1: các thời giờ Anh ( Tenses in English) những thời (Present ... Steel ( không đếm đợc) 13 Tài liệu hớng dẫn ôn thi công chức Danh tự đếm đợc danh tự thêm số trường đoản cú vào trớc Ví dụ: cars hours, 100 dollars * Quy tắc đổi khác danh từ bỏ số sang số nhiều: Chỉ gồm danh từ bỏ ... ARTICLE) tiếng Anh gồm loại tiệm từ đợc dùng với danh tự : - cửa hàng từ ko xác định: a/ an - quán từ khẳng định : the * tiệm từ ko xác định: (a/an) 14 Tài liệu hớng dẫn ôn thi công chức Chỉ dùng...
... B C C A D B B B A B C B D B C C D D B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 A C D D C C B D D A A D D B B C C ... B C D D B B D D D A C B B C A C A A B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 D B C C A C B B B C B A C C A D B ... A D D A B D B A C D C D B A B D A B B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 A C B D A B B A D B D C A D A B C...
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu mới Chủ vấn đề liệu bắt đầu đăng nắm tắt văn bản trong lòng người mẹ pk với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân trong thời điểm dịp lễ tết điểm lưu ý chung với vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài văn trường đoản cú sự lớp 10 giải bài xích tập đồ gia dụng lý 8 chuyện cũ trong lấp chúa trịnh giải bài xích tập thiết bị lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ phải giuộc soạn bài bác cô bé bỏng bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau bài ca ngắn đi trên kho bãi cát sự trở nên tân tiến của trường đoản cú vựng tiếp sau ôn tập văn học trung đại vn lớp 11 bài tập tỷ lệ thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem lẩn thẩn van lop 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *