ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 4 HỌC KỲ 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Cánh diều

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Cánh diều

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Top 100 Đề thi tiếng Anh lớp 4 năm 2021 - 2022 học kì 1, học tập kì 2 gồm đáp án

Bộ đề tổng hợp vị trí cao nhất 100 Đề thi giờ Anh lớp 4 năm học tập 2021 - 2022 học kì 1 và Học kì 2 lựa chọn lọc, có đáp án, cực gần cạnh đề chấp thuận gồm những đề thi thân kì, đề thi học tập kì giúp đỡ bạn đạt điểm cao trong những bài thi môn tiếng Anh 4.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra tiếng anh lớp 4 học kỳ 1

Tải xuống

(mới) Bộ đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 năm 2021 (60 đề)


Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề thi quality Giữa học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: tiếng Anh lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Exercise 1: chọn từ khác loại

1. A. Sunday B. Birthday C. Saturday D. Wednesday

2. A. School B. Go C. Come D. Have

3. A. December B. October C. Australia D. March

4. A. Cook B. Skip C. Skate D. Can

Exercise 2: Chọn giải đáp đúng

1. My father often …………..to work at 7:30.

A. Go B. Gos C. Goes D. Going

2. We usually ………….. English on Monday.

A. Have B. Has C. To lớn have D. Haves

3. He can …………. The piano very well.

A. Play B. Playing C. Lớn play D. Plays

4. Lili và Alan …………. Homework at 7 o’clock.

A. Vì chưng B. Dos C. Does D. To do

5. Her friends like ………….. After school.

A. Going B. Having C. Skating D. Getting

6. phái mạnh …………….TV at 3p.m every day.

A. Watch B. Watchs C. Watches D. Watching

Exercise 3: sắp xếp các từ sau thành câu trả chỉnh

1. very/ can/ brother/ high/ My/ jump.

___________________________________________________________.

2. What/ he/ have/ today/ does/ subject?

___________________________________________________________?

3. Math/ When/ have/ we/ do?

___________________________________________________________?

4. from/ I/ Monday/ go to/ to/ Friday/ school/ primary.

___________________________________________________________.

Exercise 4: gạch chân với sửa lỗi sai trong những câu sau

1. He can plays the piano. ______________________
2. Where vị you from? ______________________
3. It are on the fifth of April. ______________________
4. Vì chưng you have History in Thursday? ______________________

Exercise 5: Dịch các câu sau lịch sự tiếng Anh

1. Cô ấy là 1 trong những học sinh.

___________________________________________________

2. Anh ấy đến từ nước Mỹ.

___________________________________________________

3. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

___________________________________________________

4. lúc này là lắp thêm mấy?

___________________________________________________

 

Đáp án và Thang điểm

Exercise 1:

1. B2. A3. C4. D

Exercise 2:

1. C2. A3. D4. A5. C6. C

Exercise 3:

1. My brother can jump very high.

2. What subject does he have today?

3. When vị we have Math?

4. I go to lớn primary school from Monday khổng lồ Friday.

Exercise 4:

1. plays ⇒ play

2. vì ⇒ are

3. are ⇒ is

4. in ⇒ on

Exercise 5:

1. She is a pupil.

2. He comes from America.

3. Thank you very much.

4. What day is it today?

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ Anh lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Question 1: lựa chọn từ khác loại

1. A. About B. Where C. How D. Who

2. A. Collect B. Read C. Bởi D. Like

3.

Xem thêm: Mách Nước Các Thế Cờ Tướng Hay Nhất, Đánh Đâu Thắng Đó, Các Thế Khai Cuộc Cờ Tướng Hay Nhất Biến Hóa Nhất

A. Art B. Music C. Subject D. History

4. A. Blue B. Puppet C. Purple D. Red

Question 2: phụ thuộc tranh để xong xuôi các câu sau

*

1. She is ______________ a dictation.

*

2. Women’s Day is in _________________.

*

3. I have __________________ today.

*

4. They _____________ for a walk yesterday.

Question 3: chọn từ thích hợp trong vỏ hộp thoại nhằm điền vào chỗ trống

happy England friend dance club

This is my new (1) ______________. Her name is Linda. She is from (2) ______________. She can sing many Vietnamese songs. In her free time, she goes lớn music (3) ______________. She is (4) ______________ there.

Question 4: tìm kiếm lỗi sai trong những câu sau với sửa lại cho đúng

1. She don’t like playing badminton. _____________________
2. Sandy is an pupil at Hong Bang primary school. _____________________
3. We have English in Friday.  _____________________
4. My birthday is on the twenty of December.  _____________________

Question 5: chuẩn bị xếp những từ sau thành câu trả chỉnh

1. a/ fly/ want/ I/ to/ kite/.

____________________________________________________

2. They/ school/ yesterday/ went/ to.

____________________________________________________

3. When/ birthday/ your/ is/?

____________________________________________________

4. can/ cannot/ jump high/ Tom/ but/ run fast/.

____________________________________________________

5. Monday/ has/ on/ Tom/ PE/.

____________________________________________________

6. doing/ What/ they/ are/?

____________________________________________________

Đáp án và Thang điểm

Question 1:

1. A2. D3. C4. B

Question 2:

1. She is writing a dictation.

2. Women’s day is in March.

3. I have English today.

4. They went for a walk yesterday.

Question 3:

1. FRIEND2. ENGLAND
3. CLUB4. HAPPY

Question 4:

1. don’t ⇒ doesn’t

2. an ⇒ a

3. in ⇒ on

4. twenty ⇒ twentieth

Question 5:

1. I want lớn fly a kite.

2. They went khổng lồ school yesterday.

3. When is your birthday?

4. He can jump high but cannot run fast.

5. Tom has PE on Monday.

6. What are they doing?

Phòng giáo dục và Đào sinh sản .....

Đề thi chất lượng Giữa học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: tiếng Anh lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Exercise 1: chọn từ không giống loại

1. A. WriterB. MusicianC. FactoryD. Singer

2. A. RiceB. TimeC. VegetableD. Milk

3. A. MarketB. WishC. HaveD. Play

4. A. Fat B. Worker C. Tall D. Slim

Exercise 2: Nối cột A cùng với cột B

AB

1. It’s ten o’clock.

2. It’s half past seven.

3. It’s a quarter lớn six.

4. It’s one a.m.

5. It’s a quarter past twelve.

6. It’s three o’clock.

7. It’s half past eight.

8. It’s nine o’clock.a. 1 a.m.

b. 10:00

c. 8:30

d. 5:45

e. 9:00

f. 12:15

g. 3:00

h. 7:50

Write your answer here:

1. ___________2. ___________3. ___________4. ___________5. ___________6. ___________7. ___________8. ___________

Exercise 3: Điền giới từ bỏ (in, on, at) phù hợp vào nơi trống