Chu Kỳ Dễ Mang Thai

Việc nắm vững chu kỳ tởm nguyệt an toàn để giúp chị em xác định đúng chuẩn vòng kinh cùng ngày rụng trứng. Từ kia, tính được ngày thú tnhị và nên tránh tnhị an ninh.

Đề cập đến chủ đề này,