Cho 3 2g bột cu tác dụng với 100ml

Câu hỏi :

Cho 3,2g bột Cu chức năng với 100 ml hỗn hợp hỗn hợp tất cả HNO3 0,8M cùng H2SO4 0,2M. Sau khi các phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, hiện ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Quý giá của V là:


*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *