Các Dạng Bài Tập Hóa 11

Các dạng bài xích tập Hoá học lớp 11 tinh lọc | phương pháp giải bài tập chất hóa học lớp 11 bỏ ra tiết

Loạt bài bác Chuyên đề: Tổng hợp kim chỉ nan và bài tập trắc nghiệm Hoá học lớp 11 bao gồm đáp án được biên soạn theo từng dạng bài có đầy đủ: lý thuyết - phương thức giải, bài xích tập Lý thuyết, bài tập từ bỏ luận và bài xích tập trắc nghiệm gồm đáp án giúp đỡ bạn học tốt, đạt điểm cao trong bài bác kiểm tra và bài thi môn Hoá học tập lớp 11.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập hóa 11

*

Chuyên đề: Sự điện li

Chuyên đề: đội Nitơ, Photpho

Chuyên đề: đội Cacbon, Silic

Chuyên đề: Đại cương về hóa học hữu cơ

Chuyên đề: Sự điện li

Tổng hợp lý thuyết chương Sự điện li

Phương pháp giải các dạng bài tập chương Sự điện li

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: team Nitơ, Photpho

Tổng hợp định hướng chương đội Nitơ, Photpho

Phương pháp giải các dạng bài tập chương nhóm Nitơ, Photpho

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: nhóm Cacbon, Silic

Tổng hợp kim chỉ nan chương team Cacbon, Silic

Phương pháp giải những dạng bài xích tập chương team Cacbon, Silic

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: Đại cương cứng về chất hóa học hữu cơ

Tổng hợp kim chỉ nan chương Đại cương cứng về chất hóa học hữu cơ

Phương pháp giải các dạng bài xích tập chương Đại cương về hóa học hữu cơ

Chuyên đề: Hidrocacbon no

Tổng hợp triết lý chương Hidrocacbon no

Phương pháp giải các dạng bài tập chương Hidrocacbon no

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: Hidrocacbon không no

Tổng hợp định hướng chương Hidrocacbon ko no

Phương pháp giải các dạng bài bác tập chương Hidrocacbon ko no

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: Hidrocacbon thơm, nguồn Hidrocacbon thiên nhiên

Tổng hợp kim chỉ nan chương Hidrocacbon thơm

Phương pháp giải những dạng bài tập chương Hidrocacbon thơm

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol

Tổng hợp định hướng chương Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol

Phương pháp giải các dạng bài bác tập chương Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic

Tổng hợp triết lý chương Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic

Phương pháp giải các dạng bài tập chương Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập định hướng về sự điện li, chất điện li, viết phương trình năng lượng điện li

A. Lấy ví dụ minh họa

Bài 1: cho những chất sau: NaCl; HF; CuSO4; NaOH; Mg(NO3)2; H3PO4; (NH4)3PO4; H2CO3; ancol etylic; CH3COOH; AgNO3; Glucozơ; glyxerol; Al(OH)3; Fe(OH)2; HNO3.

Xác định hóa học điện ly mạnh, hóa học điện ly yếu, hóa học không năng lượng điện ly? Viết phương trình điện ly của các chất (nếu có).

Hướng dẫn:

- hóa học điện ly mạnh: NaCl; CuSO4; NaOH; Mg(NO3)2; (NH4)3PO4; AgNO3; HNO3.

Phương trình năng lượng điện ly:

NaCl → Na+ + Cl-CuSO4 → Cu2+ + SO42-

NaOH → Na+ + OH-Mg(NO3)2 → Mg2+ + 2NO3-

(NH4)3PO4 → 3NH4+ + PO43-AgNO3 → Ag+ + NO3-

HNO3 → H+ + NO3-

- chất điện ly yếu: HF; H3PO4; H2CO3; CH3COOH; Al(OH)3; Fe(OH)2.

Phương trình năng lượng điện ly:

HF ⇔ H+ + F-CH3COOH ⇔ CH3COO- + H+

H3PO4 ⇔ H+ + H2PO4-Al(OH)3 ⇔ Al3+ + 3OH-

H2PO4- ⇔ H+ + HPO42-H2CO3 ⇔ H+ + HCO3-

HPO42- ⇔ H+ + PO43- HCO3- ⇔ H+ + CO32-

Fe(OH)2 ⇔ Fe2+ + OH-

- chất không điện ly: Glucozơ; glyxerol; ancol etylic.

Bài 2: trộn loãng từ từ một dung dịch axit sunfuric, tín đồ ta thấy độ dẫn điện của dung dịch ban đầu tăng dần tiếp đến lại giảm dần. Hãy giải thích hiện tượng.

Hướng dẫn:

Axit sunfuric phân li như sau :

H2SO4 → H+ + HSO4- : điện li hoàn toàn.

HSO4- ⇔ H+ + SO42- : K = 10-2

Lúc đầu lúc pha loãng dung dịch, độ điện li tạo thêm làm tăng mật độ ion. Vì vậy độ dẫn điện tăng. Trong dung dịch khôn cùng loãng, sự điện li coi như hoàn toàn, dịp đó nếu thường xuyên pha loãng thì độ đậm đặc ion giảm làm cho độ dẫn năng lượng điện giảm.

Bài 3: Theo thuyết axit-bazơ của Bronsted, các chất sau duy trì vai trò là axit – bazơ - lưỡng tính - trung tính: HSO4-, H2PO4-, PO43-, NH3, S2-, Na+ , Al3+, Cl- , CO32- , NH4+, HS-

Hướng dẫn:

-Axit: NH4+, HSO4-, Al3+

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O-

HSO4- + H2O ⇔ SO42- + H3O-

Al3+ + H2O ⇔ 2+ + H+

-Bazơ: PO43-, NH3, S2-, CO32-

PO43- + H2O ⇔ HPO4- + OH-

NH3 + H2O ⇔ NH4+ + OH-

S2- + H2O ⇔ HS- + OH-

CO32- + H2O ⇔ HCO3- + OH-

-Lưỡng tính: H2PO4-, HS-

H2PO4- + H2O ⇔ H3PO4 + OH-

H2PO4- + H2O ⇔ HPO42- + H3O+

HS- + H2O ⇔ H2S + OH-

HS- + H2O ⇔ S2- + H3O+

-Trung tính: Na+, Cl-

Bài 4: Từ ý kiến axit-bazơ của Bronsted, hãy cho thấy thêm tính axit, bazơ, trung tính tuyệt lưỡng tính của các dung dịch sau: NaCl, Na2S, NaHCO3, Cu(NO3)2. NH4Cl, CH3COOK, Ba(NO3)2, Na2CO3.

Hướng dẫn:

- Dung dịch tất cả tính axit: Cu(NO3)2, NH4Cl.

Cu(NO3)2 → Cu2+ + 2NO3-

Cu2+ + H2O ⇔ + + H+

NH4Cl → NH4+ + Cl-

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O+

- Dung dịch tất cả tính bazơ: Na2S, CH3COOK.

Na2S → 2Na+ + S2-

S2- + H2O ⇔ HS- + OH-

CH3COOK → CH3COO- + K+

CH3COO- + H2O ⇔ CH3COOH + OH-

- Dung dịch bao gồm tính lưỡng tính: NaHCO3.

NaHCO3 → Na+ + HCO3-

HCO3- + H2O ⇔ H2CO3 + OH-

HCO3- + H2O ⇔ CO32- + H3O+

- dung dịch trung tính: NaCl, Ba(NO3)2

NaCl → Na+ + Cl-

Ba(NO3)2 → Ba2+ + 2NO3-

Bài 5: Phương trình điện li nào sau đây không đúng ?

A. HCl → H+ + Cl- B. CH3COOH ⇔ CH3COO- + H+

C. H3PO4 → 3H+ + PO43- D. Na3PO4 → 3Na+ + PO43-

Hướng dẫn:

Đáp án C

Bài 6: Phương trình năng lượng điện li nào tiếp sau đây viết đúng ?

A. H2SO4 ⇔ H+ + HSO4- B. H2SO3 ⇔ 2H+ + HCO3-

C. H2SO3 → 2H+ + SO32- D. Na2S ⇔ 2Na+ + S2-

Hướng dẫn:Đáp án B

Bài 7: các chất dẫn năng lượng điện là

A. KCl rét chảy, hỗn hợp NaOH, hỗn hợp HNO3.

B. hỗn hợp glucozơ, dung dịch ancol etylic, glixerol.

C. KCl rắn khan, NaOH rắn khan, kim cương.

D. Khí HCl, khí NO, khí O3.

Hướng dẫn:

Đáp án A

Bài 8: Dãy các chất đông đảo là hóa học điện li bạo phổi là

A. KOH, NaCl, H2CO3. B. Na2S, Mg(OH)2 , HCl.

C. HClO, NaNO3, Ca(OH)3. D. HCl, Fe(NO3)3, Ba(OH)2.

Hướng dẫn:

Đáp án D

B. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: hàng nào sau đây chỉ chứa những chất năng lượng điện li mạnh:

A. NaNO3, HClO3, NaHSO4, Na2S, NH4Cl.

B. NaNO3, Ba(HCO3)2, HF, AgCl, NH4Cl.

C. NaNO3, HClO3, H2S, Mg3(PO4)2, NH4Cl.

D. NaNO3, HClO3, Na2S, NH4Cl, NH3.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 2: hàng nào tiếp sau đây chỉ chứa chất năng lượng điện ly yếu ớt

A. H2S, HCl, Cu(OH)2, NaOH

B. CH3COOH, H2S, Fe(OH)3, Cu(OH)2

C. CH3COOH, Fe(OH)3, HF, HNO3

D. H2S, HNO3, Cu(OH)2, KOH.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 3: Phương trình năng lượng điện ly nào sau đây viết đúng?

A. HF ⇔ H + F-

C. Al(OH)3 → Al3+ + 3OH-

B. H3PO4 → 3H+ + PO43-

D. HCl ⇔ H+ + NO3-

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 4: trong dd NaHSO4 có những loại phân tử với ion nào dưới đây (bỏ qua sự năng lượng điện li của nước):

A. NaHSO4; H+; HSO4-; SO42-; Na+; H2O

B. HSO4-; Na+; H2O

C. H+; SO42-; Na+; H2O

D. H+; HSO4-; SO42-; Na+; H2O

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 5: kêt nạp CO2 vào nước thu được dd có các loại phân tử và ion nào tiếp sau đây (bỏ qua sự điện li của nước):

A. H2CO3; H+; HCO3-; CO32-; H2O

B. H2CO3; H+; HCO3-; CO32-; H2O; CO2

C. H+; HCO3-; CO32-; H2O

D. H+; CO32-; H2O

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 6: Theo Ahrenius thì kết luận nào tiếp sau đây đúng?

A. Bazơ là chất nhận proton

B. Axit là hóa học khi chảy trong nước phân ly tạo ra cation H+

C. Axit là hóa học nhường proton.

D. Bazơ là hợp hóa học trong thành phần phân tử gồm một hay những nhóm OH–.

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 7: Theo thuyết Areniut, chất nào sau đây là axit?

A. NH3 B. KOH C. C2H5OH D. CH3COOH

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 8: Theo thuyết Areniut thì hóa học nào sau đây là bazơ ?

A. HCl B. HNO3 C.CH3COOH D. KOH

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 9: Theo thuyết Bronstet, H2O được coi là axit khi nó:

A. cho một electron B. nhấn một electron

C. cho một proton D. nhận một proton.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 10: Theo thuyết Bronstet, H2O được xem là bazơ khi nó:

A. cho một electron B. nhấn một electron

C. cho một proton D. nhấn một proton.

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 11: Theo thuyết Bronstet, hóa học nào sau đây chỉ là axit?

A. HCl B. HS– C. HCO3– D. NH3.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 12: Dãy hóa học và ion nào sau đây có tính chất trung tính?

A. Cl–, Na+, NH4+, H2O B. ZnO, Al2O3, H2O

C. Cl–, Na+ D. NH4+, Cl–, H2O

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 13: đến 2 phương trình:

S2- + H2O → HS- + OH- ; + H2O → NH3 + H3O+

Theo thuyết axit-bazơ của Bronsted thì:

A. S2- là axit, là bazơ B. S2- là bazơ, là axit.

C. S2- và hồ hết là axit D. S2- và đều là bazơ.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 14: Theo Bronsted, những chất NaHCO3, NaHS, Al(OH)3, Zn(OH)2 hồ hết là:

A. Axit B. Bazơ C. hóa học trung tính D. chất lưỡng tính

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 15: trong số phản ứng dưới đây, ở phản nghịch ứng làm sao nước nhập vai trò là một trong bazơ (theo Bronsted).

A. HCl + H2O → H3O+ + Cl-

B. Ca(HCO3)2 → CaCO3 + H2O + CO2 .

C. NH3 + H2O ⇔ NH4+ + OH-.

D. CuSO4 + 5H2O → CuSO4.5H2O.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 16: Axít làm sao sau đấy là axit một nấc?

A. H2SO4 B. H2CO3 C. CH3COOH D. H3PO4

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 17: Dãy hóa học nào sau đây chỉ gồm những hiđrôxit lưỡng tính ?

A. Al(OH)3, Zn(OH)3, Fe(OH)2

B. Zn(OH)2, Sn(OH)2, Pb(OH)2

C. Al(OH)3, Fe(OH)2,Cu(OH)2

D. Mg(OH), Pb(OH)2, Cu(OH)2

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 18: trong số cặp chất sau đây, cặp hóa học nào thuộc tồn trên trong dung dịch ?

A. AlCl3 cùng Na2CO3

B. HNO3 và NaHCO3

C. NaAlO2 với KOH

D. NaCl và AgNO3

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 19: bội nghịch ứng chất hóa học nào sau đâycó phương trình ion thu gọn gàng là H+ + OH- → H2O ?

A. HCl + NaOH → H2O + NaCl

B. NaOH + NaHCO3 → H2O + Na2CO3

C. H2SO4 + BaCl2 → 2HCl + BaSO4

D. H2SO4 +Ba(OH)2 → 2 H2O + BaSO4

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 20: mang lại 4 dung dịch trong suốt, mỗi hỗn hợp chỉ đựng một loại cation với một một số loại anion trong những ion sau : Ba2+ , Al3+ , Na+, Ag+ ,CO , NO , Cl- , SO42-. Các dung dịch sẽ là :

A. BaCl2, Al2(SO4)3, Na2CO3, AgNO3.

B. Ba(NO3)2, Al2(SO4)3, Na2CO3, AgCl.

C. BaCl2, Al2(CO3)3, Na2CO3, AgNO3.

D. Ba(NO3)2, Al2(SO4)3, NaCl, Ag2CO3.

Lời giải:

Đáp án: A

Phương pháp bảo toàn năng lượng điện trong giải bài tập sự điện li

A. Phương thức giải và Ví dụ minh họa

Nguyên tắc: vào dung dịch tổng điện tích dương bằng tổng điện tích âm. Từ đó suy ra tổng mol điện tích dương bằng tổng mol điện tích âm.

Ví dụ minh họa

Bài 1: mang đến 500 ml hỗn hợp X có những ion và nồng độ khớp ứng như sau:

Na+ 0,6M ; SO42- 0,3M ; NO3- 0,1M ; K+ aM.

a) Tính a?

b) Tính cân nặng chất rắn khan thu được khi cô cạn hỗn hợp X.

c) Nếu hỗn hợp X được tạo cho từ 2 muối bột thì 2 muối chính là muối nào? Tính cân nặng mỗi muối nên hòa chảy vào nước để thu được 1 lít dung dịch bao gồm nồng độ mol của những ion như trong dung dịch X.

Xem thêm: Các Loại Rau Tiếng Anh - 100+ Từ Vựng Tiếng Anh Về Các Loại Rau Củ Quả

Hướng dẫn:

a. Áp dụng định pháp luật bảo toàn điện tích ta có: 0,6.1 + a = 0,3.2 + 0,1.1 ⇒ a = 0,1

b. m = mNa+ + mK+ + mNO3- + mSO42- = 0,3.23 + 0,05.39 + 0,05.62 + 0,15.96 = 26,35 g.

c. hỗn hợp được sản xuất từ 2 muối bột là Na2SO4 với KNO3

mNa2SO4 = 142.0,3 = 42,6 gam; mKNO3 = 0,1.101=10,1 gam.

Bài 2: trong 2 lít hỗn hợp A chứa 0,2 mol Mg2+ ; x mol Fe3+ ; y mol Cl- cùng 0,45 mol SO42-. Cô cạn hỗn hợp X chiếm được 79 gam muối hạt khan.

a/ Tính giá trị của x cùng y?

b/ hiểu được để nhận được A người ta đang hòa tung 2 muối bột vào nước. Tính độ đậm đặc mol/lít của từng muối vào A.

Hướng dẫn:

a/ Áp dụng định chế độ bảo toàn điện tích ta có:

2.0,2 + 3.x = 2.0,45 + y ⇒ 3x – y = 0,5 (1)

Cô cạn hỗn hợp được 79 gam muối khan:

0,2.24 + 56.x + 35,5.y + 0,45.96 = 79 ⇒ 56x + 35,5y = 31 (2)

Từ (1),(2) ta có: x = 0,3 với y = 0,4.

b/ dung dịch A có 2 muối bột là: Fe2(SO4)3 với MgCl2

CM(Fe2(SO4)3) = 0,15 M; CM(MgCl2) = 0,2 M

Bài 3: Một dd Y có chứa những ion: Mg2+ (0,05 mol), K+ (0,15 mol), NO3- (0,1 mol), với SO42- (x mol). Cân nặng chất tan gồm trong ddY là.

A. 22, 5gam B. 25,67 gam. C. 20,45 gam D. 27,65 gam

Hướng dẫn:

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích ta có:

0,05.2+0,15.1 = 1.0,1 + y.2 ⇒ x = 0,075

m = 0,05.24 + 0,15.39 + 0,1.62 + 0,075.96 = 20,45 gam

Bài 4: dung dịch A đựng 0,02 mol Cu2+, 0,03 mol K+, x mol Cl- cùng y mol . Tổng khối lượng muối chảy trong A là 5,435 gam. Quý hiếm của x cùng y thứu tự là:

A.0,01 cùng 0,03. B. 0,05 với 0,01

C. 0,03 và 0,02. D. 0,02 cùng 0,05.

Hướng dẫn:

Ta có: 0,02.2+0,03.1 = x.1 + y.2 (1)

- Áp dụng định luật pháp bảo toàn cân nặng ta có:

m = 0,02.64 + 0,03.39 + 35,5.x + 96.y = 5,435 (2)

Giải hệ nhì phương trình (1) cùng (2) ta được: x = 0,03; y = 0,02

Bài 5: mang đến dd Ba(OH)2 dư vào 50 ml dd X chứa những ion:NH4+, SO42-, NO3- nấu nóng thì gồm 11,65 gam kết tủa mở ra và có 4,48 lít khí Y bay ra (đktc). Mật độ mol từng muối trong dd X là:

A. (NH4)2SO4 1M; NH4NO3 2M.

B. (NH4)2SO4 1M; NH4NO3 1M.

C. (NH4)2SO4 2M; NH4NO3 2M.

D. (NH4)2SO4 1M; NH4NO3 0,5M.

Hướng dẫn:

nBaSO4 = 11,65/233 = 0,05 mol; nNH3 = 4,48/22,4 = 0,2 mol

= 0,2/0,05 = 4 M; =0,05/0,05 = 1 M

Áp dụng định hiện tượng bảo toàn năng lượng điện tích mang lại dung dịch X:

4 = 2.1 + x ⇒ x =2 M

Bài 6: Dung dịch X có chứa 5 ion: Mg2+, Ba2+, Ca2+, 0,1 mol Cl- và 0,2 mol NO3-Thêm dần V lít dung dịch K2CO3 1M vào X đến khi thu được lượng kết tủa béo nhât. Quý giá của V là

A. 0,15 B. 0,3 C. 0,2 D. 0,25

Hướng dẫn:

Vì cả 3 ion Mg2+, Ca2+ và Ba2+ hầu hết tạo kết tủa cùng với CO32- phải đến khi được kết tủa lớn số 1 thì dung dịch chỉ chứa K+, Cl-, cùng NO3-. Ta có: nK+ = nCl- + nNO3- ⇒ nK2CO3 = 0,15 mol ⇒ V = 0,15 lít

Bài 7: phân tách hỗn hợp X gồm 2 kim loại có hóa trị ko đổi thành 2 phần bằng nhau. Phần 1: Hòa tan trọn vẹn bằng dung dịch HCl dư thu được 1,792 lít H2 (đktc). Phần 2: Nung trong không khí dư, thu được 2,84 gam hỗn hợp rắn chỉ gồm các oxit. Khối lượng hỗn hợp X là:

A. 1,56g B. 2,4g C. 1,8g D. 3,12g

Hướng dẫn:

⇒ 2nO2- = 1.nCl- ; nCl- = nH+ = 2nH2 = 0,16 mol

⇒ nO2- = 0,16 /2 = 0,08 mol

Áp dụng định chế độ bảo toàn khối lượng cho phản bội ứng tại phần 2:

Moxit = mKl + mO ⇒ mKl = 2,84 – 0,08.16 = 1,56 gam

⇒ cân nặng hỗn thích hợp X = 2.1,56 = 3,12 (gam)

B. Bài bác tập trắc nghiệm

Bài 1: trong một cốc nước cất a mol Ca2+, b mol Mg2+, c mol Cl–, cùng d mol HCO3-. Lập biểu thức liên hệ giữa a, b, c, d

A. a + b = c + d B. 2a + 2b = c + d

C. 40a + 24b = 35,5c + 61d D. 2a + 2b = -c - d

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 2: Một hỗn hợp X gồm 0,25 mol CO32- , 0,1 mol Cl; 0,2 mol HCO3- và x mol Na+. Cân nặng chất tan gồm trong dd X là.

A. 49,5 gam B. 49,15 gam C. 50,5 gam D. 62,7 gam

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 3: mang đến 200 ml dd X chứa các ion NH4+, K+, SO42-, Cl- với nồng độ khớp ứng là 0,5M; 0,1M; 0,25M cùng a M. Biết rằng dd X được điều chế bằng cách hoà tan 2 muối hạt vào nước. Khối lượng của 2 muối hạt được đem là

A. 6,6g (NH4)2SO4;7,45g KCl B.6,6g (NH4)2SO4;1,49g KCl

C. 8,7g K2SO4;5,35g NH4Cl D. 3,48g K2SO4;1,07g NH4Cl

Lời giải:

Đáp án: B

0,5.1 + 0,1.1 = 0,25.2 + a ⇒ a = 0,1 M ⇒ mMuối.

Bài 4: Một hỗn hợp chứa những ion : Cu2+ (0,02 mol), K+ (0,10 mol), NO 3-(0,05 mol) cùng SO42- (x mol). Giá trị của x là

A. 0,050. B. 0.070. C. 0,030. D. 0,045.

Lời giải:

Đáp án: D

Theo bảo toàn năng lượng điện tích:

nCu2+ + nK+ = nNO3- + 2nSO42-

⇒ 2.0,02 + 0,1 = 0,05 + 2x ⇒ x = 0,045 (mol)

Bài 5: Một dung dịch cất Mg2+ (0,02 mol), K+ (0,03 mol) , Cl- (0,04 mol) cùng ion Z (y mol). Ion Z và giá trị của y là

A. NO3- (0,03). B. CO32- (0,015). C. SO42- (0,01). D. NH4+ (0,01)

Lời giải:

Đáp án: A

hotline điện tích của ion Z là x, số mol là y

Theo bảo toàn năng lượng điện tích: 2nMg2+ + nK+ + (-1)na + xy = 0

⇒ xy = -0,03

Vậy Z là anion

Đáp án cân xứng là A: x = -1, y = 0,03 mol. Anion là

Nếu x = -2, y = 0,015 mol, anion là CO32- loại, bởi vì ion này tạo thành kết tủa với Mg2+

Bài 6: dung dịch X gồm: 0,09 mol Cl- ,0,04 mol Na+ , a mol Fe3+ cùng b mol SO42-. Khi cô cạn X thu được 7,715 gam muối bột khan. Quý hiếm của a và b thứu tự là

A. 0.05 và 0,05. B. 0,03 và 0,02.

C. 0,07 cùng 0,08. D. 0,018 và 0,027.

Lời giải:

Đáp án: B

Theo bảo toàn điện tích: 3a + 0,04 = 0,09 + 2b (1)

Theo bảo toàn khối lượng: 56a + 0,04.23 + 0,09.35,5 + 96b = 7,715 (2)

Giải hệ (1) với (2) ⇒ a = 0,03 cùng b = 0,02

Bài 7: trọn vẹn 10g tất cả hổn hợp X gồm Mg và Fe bằng dung dịch HCl 2M. Hoàn thành thí nghiệm thu sát hoạch được dung dịch Y cùng 5,6 lit khí H2 (đktc). Để kết tủa làm phản ứng hoàn toàn với dung dịch Y phải vừa đầy đủ 300ml NaOH 2M. Thể tích dung dịch HCl đã sử dụng là:

A. 0,2 lít B. 0,24 lít C. 0,3 lít D. 0,4 lít

Lời giải:

Đáp án: C

nNa+ = 0,3.0,2 = 0,6 mol

Dd sau phản ứng: Na+ với Cl-. Áp dụng định hình thức bảo toàn năng lượng điện tích mang đến dung chất dịch này ta có: nNa+ = nCl- = 0,6 mol ⇒ V = 0,6/0,2 = 0,3 lít

Bài 8: cho hỗn hợp X gồm x mol FeS2 và 0,045 mol Cu2S tác dụng vừa đủ với HNO3 loãng, đun nóng thu được dung dịch chỉ chứa muối sunfat của các kim loại. Và giải phóng khí NO duy nhất. Giá trị của x là

A. 0,045 B. 0,09. C. 0,135. D. 0,18.

Lời giải:

Đáp án: B

DD sau làm phản ứng chứa:Fe3+: x mol; Cu2+: 0,09; SO42-: (x + 0,045) mol- Áp dụng định luật bảo toàn điện tích cho dd sau bội nghịch ứng ta có:

3x + 2.0,09 = 2(x + 0,045) → x = 0,09

Phương pháp tính pH

A. Phương pháp giải & Ví dụ minh họa

a. PH cùng với axit, bazo mạnh

Phương pháp

- Tính số mol H+/OH- hoặc tổng số mol H+/OH-

- Tính nồng độ H+/OH-

- Áp dụng công thức tính pH: pH=-lg

- Nếu là dung dịch bazo ta tính nồng độ OH- ⇒ pOH ⇒ pH= 14 – pOH

Ví dụ minh họa

Bài 1: Trộn 10g dung dịch HCl 7,3% với 20g dung dịch H2SO4 4,9% rồi thêm nước để được 100ml dung dịch A. Tính pH của dung dịch A.

Hướng dẫn:

Số mol HCl là nHCl = (10.7,3)/(100.36,5) = 0,02 mol

Số mol H2SO4 là nH2SO4 = (20.4,9)/(100.98) = 0,01 mol

Phương trình điện ly: HCl → H+ + Cl-

0,02 → 0,02 mol

H2SO4 → 2H+ + SO42-

0,01 → 0,02 mol

Tổng số mol H+ là nH+ = 0,02 + 0,02 = 0,04 mol

CM(H+) = 0,04/0,1 = 0,4 M ⇒ pH = 0,4

Bài 2: Hoà chảy 3,66 gam hỗn hợp Na, ba vào nước dư chiếm được 800ml hỗn hợp A và 0,896 lít H2 (đktc). Tính pH của dung dịch A

Hướng dẫn:

nH2 = 0,896/22,4 = 0,04 mol

Gọi số mol của na và ba lần lượt là x, y mol. Ta có: 23x + 137y = 3,66 (1)

Na + H2O → NaOH + 50% H2

x → x → x/2 mol

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

y →y → y mol

⇒ x/2 + y = 0,04 (2)

Từ (1), (2) ta có: x = 0,04 và y = 0,02

Phương trình điện ly: NaOH → Na+ + OH-

0,04 0,04 mol

Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH-

0,02 0,04 mol

Tổng số mol OH- là: nOH- = 0,08 mol

CM(OH-) = 0,08/0,8 = 0,1 M ⇒ pOH = 1 ⇒ pH = 13

Bài 3: tổ hợp 4,9 mg H2SO4 vào nước thu dược 1 lít dd. PH của dd nhận được là:

Hướng dẫn:

nH2SO4 = 4,9/98 = 0,05 mol ⇒ CM(H2SO4) = 5.10-5/1 = 5.10-5 M

= 10-4 M ⇒ pH = -log(10-4) = 4

Bài 4: cho 15 ml hỗn hợp HNO3 gồm pH = 2 trung hòa hết 10 ml dung dịch Ba(OH)2 bao gồm pH = a. Giá trị của a là:

Hướng dẫn:

nHNO3 = 1,5.10-2.10-2 = 1,5.10-4 ⇒ nBa(OH)2 = 7,5.10-5 mol

Bài 5: Hoà tan m gam Zn vào 100 ml hỗn hợp H2SO4 0,4M chiếm được 0,784 lít khí hiđro với dung dịch X. Tính pH của dung dịch X?

Hướng dẫn:

nH2 = 0,784/22,4 = 0,035 mol ⇒ mol axit H2SO4 phản bội ứng là 0,035 mol

Mol axit H2SO4 dư = 0,04 - 0,035 = 0,005 mol ⇒ = 0,1 ⇒ pH = 1

Bài 6: A là dung dịch HNO3 0,01M ; B là dung dịch H2SO4 0,005M. Trộn các thể tích bằng nhau của A và B được dung dịch X. Tính pH của dung dịch X

Hướng dẫn:

Tổng mol H+ là 0,02 mol ⇒ = 0,01 ⇒ pH = 2

b. PH với axit, bazo yếu

Phương pháp

Tương tự như axit mạnh.

Sử dụng phối kết hợp công thức tính độ điện ly α, hằng số điện ly axit, bazo: Ka, Kb

-Độ điện li α của chất điện li là tỉ số giữa số phân tử phân li ra ion (n) và tổng số phân tử hòa rã (no)

*

-Hằng số phân li axit: HA ⇔ H+ + A-

*
( chỉ phụ thuộc vào bản chất axit và nhiệt độ)

-Hằng số phân li bazo: BOH ⇔ B+ + OH-

*
( chỉ phụ thuộc vào bản chất bazơ và nhiệt độ)

Ví dụ minh họa

Bài 1: Hoà tung 1,07g NH4Cl vào nước được 2 lít hỗn hợp X.

a. Tính pH của hỗn hợp X biết hằng số phân li bazơ của NH3 là 1,8.10-5.

b. Nếu cấp dưỡng dung dịch X 100 ml dd HCl 0,01M được dd Y. Tính pH của dd Y?

Hướng dẫn:

a. nNH4Cl= 1,07/53,5 = 0,02 ⇒ CM(NH4Cl) = 0,02/2 = 0,01 M

Phương trình điện ly:

NH4Cl → NH4+ + Cl-

0,01 …… 0,01

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O+

Ban đầu:0,01

Điện ly: x …………………..x………x

Sau điện ly : 0,01-x……………x………. X

Kb = x2/(0,01-x) = 1,8.10-5 ⇒ x = 4,24.10-4 ⇒ pH = 3,37

b. Phương trình điện ly:

HCl → H+ + Cl-

0,001 0,001

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O+

Ban đầu:0,01……………………….0,001

Điện ly: x………………….x………x

Sau điện ly: 0,01-x…………… x………x+0,001

Kb = x(x+0,001)/(0,01-x) = 1,8.10-5 ⇒ x = 3,69.10-4 ⇒ pH = 3,43

Bài 2: dung dịch A đựng NH3 0,1M và NaOH 0,1M. Tính pH của dung dịch biết Kb của NH3 = 1,75.10-5.

Hướng dẫn:

NaOH → Na+ + OH-

0,1 0,1

NH3 + H2O ⇔ NH4+ + OH-

Ban đầu: 0,1 0,1

Điện ly: x x x

Sau điện ly: 0,1- x x x+0,1

Kb = x(0,1+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-3 ⇒ pOH = 4,76 ⇒ pH = 9,24

Bài 3: Tính pH của dd NH3 0,1M, biết Kb của NH3 = 1,8.10-5 và làm lơ sự phân li của nước

Hướng dẫn:

Kb = x2/(0,1-x) = 1,8.10-5 ⇒ x = 1,34.10-3 ⇒ pOH = 2,87

⇒ pH = 11,13

Bài 4: Tính pH của dd CH3COONa 0,5M; biết Kb của CH3COO- = 5,71.10-10 và bỏ qua mất sự phân li của nước

Hướng dẫn:

Ka = x2/(0,5-x) = 5,71.10-10 ⇒ x = 1,68.10-5 ⇒ pOH = 4,77

⇒ pH = 9,23

Bài 5: cho dd hh X bao gồm HCl 0,01 M và CH3COOH 0,1M. Biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5 và làm lơ sự phân li của nước. Quý hiếm pH của dd X là:

Hướng dẫn:

Ka = x(0,01+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-5 ⇒ pH = 1,99

Bài 6: cho dd hh X bao gồm CH3COOH 0,1M với CH3COONa 0,1M. Biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5 và bỏ qua mất sự phân li của nước. Giá trị pH của dd X là:

Hướng dẫn:

Ka = x(0,1+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-5 ⇒ pH = 4,76

c. Vấn đề về trộn loãng, xáo trộn dung dịch các chất năng lượng điện ly để đạt được pH định trước.

Phương pháp

-Tính số mol axit, bazo

-Viết phương trình điện li

-Tính tổng số mol H+, OH-

-Viết phương trình làm phản ứng trung hòa - nhân chính

-Xác định môi trường của dung dịch phụ thuộc pH ⇒ xem xét mol axit hay bazơ dư ⇒ tìm các giá trị mà việc yêu cầu.

Chú ý: Vdd sau khi trộn = Vaxit + Vbazo

Ví dụ minh họa

Bài 1: Trộn 3 dung dịch H2SO4 0,1M ; HNO3 0,2M ; HCl 0,3M với thể tích đều nhau thu được hỗn hợp A. Lấy 300 ml dung dịch A công dụng với dung dịch B bao gồm NaOH 0,2M với Ba(OH)2 0,1M. Tính thể tích hỗn hợp B cần dùng để sau lúc phản ứng xong thu được dung dịch gồm pH = 1. Coi Ba(OH)2 và H2SO4 phân li trọn vẹn ở 2 nấc.

Hướng dẫn:

Sau lúc trộn 3 hỗn hợp axit hoàn toàn có thể tích đều nhau ta chiếm được nồng độ mới của 3 axit là: CM(HCl) = 0,1 M; CM(HNO3) = 0,2/3; CM(H2SO4) = 0,1/3. Trong 300 ml dung dịch A: nHCl = 0,03 mol; nH2SO4 = 0,01 mol; nHNO3 = 0,02 mol

Phương trình năng lượng điện ly:

H2SO4 → 2H+ + SO42-

0,01……. 0,02

HNO3 → H+ + NO3-

0,02 ….. 0,02

HCl → H+ + Cl-

0,03… 0,03

Tổng mol H+ là nH+ = 0,07 mol

Gọi x là thể tích của dung dịch B buộc phải dung.

nNaOH = 0,2x; nBa(OH)2 = 0,1x

Phương trình năng lượng điện ly:

NaOH → Na+ + OH-

0,2x……………..0,2x

Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH-

0,1x……………….0,2x

Tổng số mol OH- là: nOH- = 0,4x

Ta có: H+ + OH- → H2O (Sau phản bội ứng pH =1 ⇒ dư axit)

Ban đầu 0,07……0,4x

Pư 0,4x……0,4x

Sau pư 0,07-0,4x….0

(0,07-0,4x)/(x+0,3) = 0,1 ⇒ x= 0,08 lít

Bài 2: Trộn 100 ml dung dịch tất cả pH =1 gồm HCl với HNO3 cùng với 100 ml dung dịch NaOH nồng độ a(mol/l) thu được 200 ml hỗn hợp A tất cả pH = 12.

a. Tính ab. Trộn loãng dung dịch A từng nào lần để thu được pH = 11Hướng dẫn:

a. NH+ = 0,01 mol; nOH- = 0,1a mol

Ta có: H+ + OH- → H2O (Sau phản bội ứng pH =12 ⇒ dư bazo)

Ban đầu 0,01……0,1a

Pư 0,01……0,01

Sau pư 0....….0,01-0,1a

(0,01-0,1a)/(0,1+0,1) = 0,01 ⇒ a= 0,08 lít

b. Số mol NaOH dư : nOH- = 0,002 mol

Gọi x là thể tích nước thêm vào.

Dung dịch sau trộn loãng bao gồm pH = 10 ⇒ 0,002/(0,2+x) = 0,001 ⇒ x = 1,8

Vậy cần phải pha loãng 10 lần.

Bài 3: Tính phần trăm thể tích khi dung dịch HCl tất cả pH = 1 và dung dịch HCl pH = 4 cần dùng làm pha trộn thành dung dịch gồm pH = 3.

Hướng dẫn:

Đáp án: 1/110

Bài 4: mang lại 100 ml dd hh bao gồm Ba(OH)2 0,1M cùng NaOH 0,1M cùng với V ml dd hh có H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M nhận được dd tất cả pH = 2 . Quý hiếm V là:

Hướng dẫn:

nOH- = 0,03 mol; nH+ = 0,0875 V

Dung dịch sau thời điểm trộn pH = 2 → môi trường axit .

(0,0875V-0,03)/(0,1+V) = 10-2 → V = 0,4 lit

Bài 5: Trộn 300 ml dd hh có H2SO4 0,1M và HCl 0,15M cùng với V ml dd hh có NaOH 0,3M cùng Ba(OH)2 0,1M, thu được dd X tất cả pH = 12. Giá trị của V là:

Hướng dẫn:

nOH- = 0,5.V mol; nH+ = 0,0645 V

Dung dịch sau thời điểm trộn pH = 12 → môi trường thiên nhiên bazo.

(0,5V - 0,0645)/(0,3+V) = 10-2 → V = 0,15 lit

B. Bài xích tập trắc nghiệm

Bài 1: Câu làm sao sai khi nói đến pH cùng pOH của hỗn hợp ?

A. pH = lg B. pH + pOH = 14

C. . = 10-14 D. = 10-a ⇔ pH = a

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 2: hỗn hợp H2SO4 0,10 M gồm

A. pH = 1 B. pH 1 D. > 2,0M

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 3: pH của hỗn hợp dung dịch HCl 0,005M cùng H2SO4 0,0025M là:

A. 2 B. 3 C. 4 D. 12

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 4: pH của dung dịch Ba(OH)2 0,05M là.

A. 13 B. 12 C. 1 D. 11

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 5: Cần từng nào gam NaOH để pha chế 250ml dd tất cả pH = 10

A. 0,1 gam B. 0,01 gam C. 0,001 gam D. 0,0001 gam

Lời giải:

Đáp án: C

pOH = 4 ⇒ = 10-4 ⇒ nOH- = 0,25.10-4 = 2,5.10-5 mol

mNaOH = 2,5.10-5.40 = 0,001 gam

Bài 6: Số ml hỗn hợp NaOH có pH = 12 yêu cầu để trung hoà 10ml hỗn hợp HCl bao gồm pH = 1 là

A. 12ml B. 10ml C. 100ml D. 1ml.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 7: Trộn 200 ml dung dịch gồm HCl 0,1M với H2SO4 0,15M với 300 ml dung dịch Ba(OH)2 nồng độ aM, thu được m gam kết tủa cùng 500 ml dung dịch tất cả pH = 1. Quý giá của a với m lần lượt là

A.0,15 cùng 2,330 B. 0,10 cùng 6,990.

C.0,10 và 4,660 D. 0.05 với 3,495

Lời giải:

Đáp án: D

Sau phản nghịch ứng th-nc pH = 1 ⇒ H+ dư

H+ + OH- → H2O

nH+ bđ = 0,08 mol; sau bội nghịch ứng pH = 1

⇒ nH+ pư = nOH- = 0,03 mol ⇒ nBa(OH)2 = 0,015 mol

⇒ centimet Ba(OH)2 = 0,05M ⇒ mBaSO4 = 3,495g

Bài 8: đến 300 ml dung dịch chứa H2SO4 0,1M, HNO3 0,2M cùng HCl 0,3M chức năng với V ml dung dịch NaOH 0,2 M và KOH 0,29M nhận được dung dịch bao gồm pH = 2. Giá trị của V là

A. 134. B. 147. C. 114. D. 169.

Lời giải:

Đáp án: A

Coi 300 ml hỗn hợp A bao gồm 100 ml H2SO4 0,1M 100 ml HNO3 0,2M với 100 ml HCl 0,3M đảo lại với nhau. Vậy: nH+ = 0,07 mol

Phản ứng của dung dịch A cùng B là: H+ + OH- → H2O

nH+ (Pư) = nOH- = 0,49 . 0,001V ⇒ nH+ (du) = 0,01.(0,3 + 0,001V)

⇒ 0,07 = 0,49.0,001V + 0,01.(0,3 + 0,001V) ⇒ V = 134 ml

Bài 9: ba dung dịch axit sau bao gồm cùng nồng độ mol: HCl, H2SO4, CH3COOH. Quý hiếm pH của chúng tăng theo thứ tự là

A. HCl, H2SO4, CH3COOH. B. CH3COOH, HCl, H2SO4.

C. H2SO4, HCl, CH3COOH. D. HCl, CH3COOH, H2SO4.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 10: dung dịch CH3COOH 0,1M tất cả pH = a và dung dịch HCl 0,1M gồm pH = b. Phân phát biểu chính xác là

A. a B. a > b = 1. C. a = b = 1. D. a = b > 1.

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 12: Tính pH của dd CH3COOH 0,2M, biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5 và bỏ qua mất sự phân li của nước

A. 5,46 B. 4,76 C. 2,73 D. 0,7

Lời giải:

Đáp án: C

Ka = x2/(0,2-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,87.10-3 ⇒ pH = 2,73

Bài 13: cho dd hh X tất cả HF 0,09M với KF 0,08M. Biết Ka của HF = 6,5.10-5, bỏ lỡ sự phân li của nước. Quý hiếm pH của dd X là:

A. 1,1 B. 4,2 C. 2,5 D. 0,8

Lời giải:

Đáp án: B

Ka = x(0,1+x)/(0,1-x) = 6,5.10-5 ⇒ x = 6,5.10-5 ⇒ pH = 4,2

Bài 14: lúc pha loãng dung dịch axit HCl gồm pH = a ta thu được hỗn hợp mới tất cả

A.pH > a B. pH = a C. pH B.10 C.100 D.1000.

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 16: Trộn V1 lít dung dịch axit bạo dạn (pH = 5) cùng với V2 lít kiềm bạo phổi (pH = 9) theo tỉ lệ thành phần thể tích nào tiếp sau đây để thu được dung dịch có pH = 6

*

Lời giải:

Đáp án: B

Dung dịch sau khoản thời gian trộn pH = 6 ⇒ môi trường xung quanh axit.

(V1.10-5-V2.10-5)/(V1+V2) = 10-6 ⇒ V1/V2 = 11/9

Bài 17: Trộn V1 lit dung dịch H2SO4 gồm pH = 3 với V2 lit hỗn hợp NaOH bao gồm pH = 12 sẽ được dung dịch gồm pH = 11, thì tỷ lệ V1: V2 có mức giá trị nào?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *