500 danh hiệu quán thế âm bồ tát

1. Nam-mô Ta-Bà Giáo-chủ té bản-sư Thích-Ca Mưu-Ni Phật.

Bạn đang xem: 500 danh hiệu quán thế âm bồ tát

2. Nam-mô thuyết tích nhân trình Thích-Ca Mưu-Ni Phật Quán-Thế-Âm Bồ-tát.

3. Nam-mô Cổ Phật thị hiện tại QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

4. Nam-mô đương lai xẻ xứ A-di-đà Phật QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

5. Nam-mô ngộ Thiên quang quẻ vương tĩnh trụ Phật đắc đại bi trọng điểm chú QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

6. Nam-mô đối Phật lập thệ như sở nguyện dũng xuất thiên thủ thiên nhãn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

7. Nam-mô quá khứ kiếp vi thiết yếu Pháp Minh vương Như-Lai QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

8. Nam-mô bát vạn tứ thiên chủng loại đà la tý QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

9. Nam-mô thiên thủ thiên nhãn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

10. Nam-mô tứ thập nhị tý QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

11. Nam-mô thập bát tý QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

12. Nam-mô thập nhị tý QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

13. Nam-mô chén tý QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

14. Nam-mô tứ tý QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

15. Nam-mô thiên chuyển QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

16. Nam-mô thập nhị diện QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

17. Nam-mô thập tốt nhất diện QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

18. Nam-mô chính thú QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

19. Nam-mô Tỳ câu chi QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

20. Nam-mô Mã đầu QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

21. Nam-mô A gia yết lỵ bà QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

22. Nam-mô Pháp tịnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

23. Nam-mô diệp y QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

24. Nam-mô tiêu phục độc hại QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

25. Nam-mô như ý bảo luân QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

26. Nam-mô viên mãn vô không tự tin đại bi trung tâm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

27. Nam-mô phá độc nhất thiết nghiệp chướng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

28. Nam-mô Ma ha ba đầu ma chiên lũ ma ni tâm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

29. Nam-mô diệt mãnh thú QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

30. Nam-mô nhiêu ích chúng sinh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

31. Nam-mô năng mãn độc nhất vô nhị thiết nguyện QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

32. Nam-mô năng cứu giúp sản nạn khổ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

33. Nam-mô nắm đại bi tâm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

34. Nam-mô nỗ lực đại từ tâm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

35. Nam-mô âm ti môn khai QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

36. Nam-mô hiện tại chủng chủng âm thanh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

37. Nam-mô hiện nay chủng chủng sắc tướng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

38. Nam-mô hiện nay chủng chủng lợi lạc QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

39. Nam-mô hiện chủng chủng cứu vớt khổ cứu vớt nạn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

40. Nam-mô hiện nay chủng chủng thần thông QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

41. Nam-mô năng mãn chủng chủng nguyện QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

42. Nam-mô năng thoát ngũ nghịch trọng tội QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

43. Nam-mô năng trừ cổ độc chú chớ yểm đảo QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

44. Nam-mô năng trừ đầu óc hung ức hiếp chư bệnh dịch QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

45. Nam-mô năng trừ yết hầu chư căn bệnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

46. Nam-mô năng trừ khẩu phúc yêu thương bối chư bệnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

47. Nam-mô năng trừ nhãn, nhĩ, thần, thiệt chư bệnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

48. Nam-mô năng trừ nha, xỉ, tỵ, thân chư bệnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

49. Nam-mô năng trừ thủ cước chư căn bệnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

50. Nam-mô năng trừ phong cuồng điên dịch QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

51. Nam-mô năng trừ chư ác quỉ thần não nhân QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

52. Nam-mô năng trừ đao binh, thủy hỏa tai ương QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

53. Nam-mô năng trừ lôi điện chấn tía QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

54. Nam-mô năng trừ oan gia kiếp đạo QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

55. Nam-mô năng trừ tà quân, ác tặc QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

56. Nam-mô năng trừ tam tai cửu hoạnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

57. Nam-mô năng trừ tà mộng biến chuyển quái QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

58. Nam-mô năng trừ ngoan xà phúc yết QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

59. Nam-mô năng phục chư độc ác thú QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

60. Nam-mô năng trừ quan liêu sự kiêng tụng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

61. Nam-mô năng hiện Cực-Lạc nhân loại linh nhân lợi lạc QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

62. Nam-mô năng linh trì niệm giả chúng nhân ái kính QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

63. Nam-mô năng linh trì niệm nhân cụ trần thế tài QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

64. Nam-mô năng linh nhân tăng tích độc nhất thiết lạc-cụ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

65. Nam-mô năng linh bọn chúng sinh tăng ích tốt nhất thiết quyền năng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

66. Nam-mô năng dữ ngôi trường mệnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

67. Nam-mô năng dữ phong túc trường thọ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

68. Nam-mô vô vi tâm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

69. Nam-mô vô nhiễm trung tâm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

70. Nam-mô không quán vai trung phong QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

71. Nam-mô Cung kính tâm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

72. Nam-mô ty hạ trung ương QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

73. Nam-mô vô tạp loạn trung ương QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

74. Nam-mô Đà la ni niệm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

75. Nam-mô thệ độ độc nhất thiết chúng sinh vai trung phong QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

76. Nam-mô thiên nhãn chiếu con kiến QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

77. Nam-mô thiên thủ hộ trì QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

78. Nam-mô năng trừ chén bát vạn tứ thiên chủng căn bệnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

79. Nam-mô năng phục nhất thiết hung quỷ thần QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

80. Nam mô năng sản phẩm chư thiên ma QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

81. Nam tế bào năng chế chư ngoại đạo QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

82. Nam-mô năng trừ sơn tinh tạp mê mẩn mỵ võng lượng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

83. Nam-mô năng trừ tà trung khu QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

84. Nam-mô năng trừ tham nhiễm tâm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

85. Nam-mô năng linh bọn chúng sinh đắc thiện trái QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

86. Nam-mô cố gắng Phật thân tạng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

87. Nam-mô quang quẻ minh thân tạng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

88. Nam-mô từ bỏ bi tạng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

89. Nam-mô diệu pháp tạng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

90. Nam-mô thiền định tạng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

91. Nam-mô hư không tạng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

92. Nam-mô vô úy tạng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

93. Nam-mô thường trụ tạng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

94. Nam-mô giải-thoát tạng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

95. Nam-mô dược vương tạng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

96. Nam-mô thần thông tạng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

97. Nam-mô quảng đại tự trên QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

98. Nam-mô Quán-thế-âm tự tại QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

99. Nam-mô nhiên sách QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

100. Nam-mô thiên quang quẻ nhãn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

(Chủ lễ xướng):

Ngã kim khể thủ lễ, nguyện cộng chư chúng sinh sở cầu giai mãn túc.

(Đại-chúng đồng họa):

Nam-mô Quán-Thế Âm Bồ-Tát. 0

101. Nam-mô an nhàn thành tựu chúng sinh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

102. Nam-mô linh nhân thế đại bi nguyện lực QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

103. Nam-mô hiện tác Bồ-tát QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

104. Nam-mô Bất không quyến sách QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

105. Nam-mô trừ nhãn thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

106. Nam- mô trừ nhĩ thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

107. Nam-mô trừ tỵ thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

108. Nam-mô trừ thiệt thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

109. Nam-mô trừ xỉ thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

110. Nam-mô trừ nha thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

111. Nam-mô trừ thần thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

112. Nam-mô trừ trung ương hung thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

113. Nam-mô trừ tề thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

114. Nam-mô trừ yêu tích thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

115. Nam-mô trừ hiếp đáp dịch thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

116. Nam-mô trừ đoạn ngạc thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

117. Nam-mô trừ khoan thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

118. Nam-mô trừ tỏa tất thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

119. Nam-mô trừ chi tiết thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

120. Nam-mô trừ thuộc hạ thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

121. Nam-mô trừ đầu diện thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

122. Nam-mô trừ yết hầu thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

123. Nam-mô trừ kiên bác bỏ thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

124. Nam-mô trừ phong căn bệnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

125. Nam-mô trừ khí căn bệnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

126. Nam-mô trừ bệnh trĩ bệnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

127. Nam-mô trừ lị căn bệnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

128. Nam-mô trừ lâm bệnh dịch QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

129. Nam-mô trừ luyến tích căn bệnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

130. Nam-mô trừ bạch lại căn bệnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

131. Nam-mô trừ trọng lại bệnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

132. Nam-mô trừ giới tiển bệnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

133. Nam-mô trừ bào quý phái QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

134. Nam-mô trừ cam quý phái Q.T.A .B.T.

135. Nam-mô trừ hoa thanh lịch QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

136. Nam-mô trừ lậu sang trọng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

137. Nam-mô trừ độc sang QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

138. Nam-mô trừ ủng thũng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

139. Nam-mô trừ du thũng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

140. Nam-mô trừ đinh thũng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

141. Nam-mô trừ máu thũng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

142. Nam-mô trừ độc thũng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

143. Nam-mô trừ hoạn lại giản QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

144. Nam-mô trừ hoạn cam nhuận QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

145. Nam-mô trừ phạm nhân cấm già tỏa QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

146. Nam-mô trừ đả mạ phỉ báng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

147. Nam-mô trừ mưu hại khủng ba QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

148. Nam-mô trừ bất nhiêu ích sự QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

149. Nam-mô trì chú lợi tha QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

150. Nam-mô trì chú dục thủy chiêm nhân tiêu tội QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

151. Nam-mô trì chú phong xuy, nhân, thân đắc lợi QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

152. Nam-mô trì chú xuất ngôn hoan tin vui ái kính QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

153. Nam-mô trì chú phong xuy trước nhân diệt tội QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

154. Nam-mô trì chú long thiên thường đương cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

155. Nam-mô chú lực năng trừ quốc độ tai nạn ngoài ý muốn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

156. Nam-mô chú lực năng trừ tha quốc oán thù địch QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

157. Nam-mô chú lực năng sử quốc độ phong nhiêu QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

158. Nam-mô chú lực năng trừ dịch khí lưu hành QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

159. Nam-mô năng trừ thủy hạn bất điều QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

160. Nam-mô năng trừ nhật nguyệt thất độ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

161. Nam-mô năng nhị các bạn thần mưu nghịch QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

162. Nam-mô năng sử nước ngoài quốc oán địch tự mặt hàng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

163. Nam-mô năng linh quốc hoàn thiết yếu trị QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

164. Nam-mô năng linh vũ trạch thuận thời QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

165. Nam-mô năng linh quả thực phong nhiêu QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

166. Nam-mô năng hưng nhân-dân an-lạc QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

167. Nam-mô năng linh ác sự tiêu diệt QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

168. Nam-mô năng linh quốc độ an ổn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

169. Nam-mô linh Nhật-quang Bồ-tát ủng hộ chúng sinh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

170. Nam-mô linh Nguyệt-quang Bồ-tát ủng hộ chúng sinh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

171. Nam-mô năng linh Đại-thừa pháp nha lớn lên QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

172. Nam-mô năng hưng sở tu thành biện QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

173. Nam-mô năng trừ thập ngũ chủng ác tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

174. Nam-mô bất linh cơ xẻ khổ tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

175. Nam-mô bất vi cấm trượng sở tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

176. Nam-mô bất vi oan thù đối tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

177. Nam-mô bất vi quân trận tương liền kề tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

178. Nam-mô bất vi ác dục oán khổ tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

179. Nam-mô bất vi độc xà sở trúng tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

180. Nam-mô bất vi thủy hỏa phiêu bộ phận Q.T.A..B.T.

181. Nam-mô bất vi độc dược sở trúng tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

182. Nam-mô bất vi cổ độc sở hại tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

183. Nam-mô bất vi điên cuồng thất niệm tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

184. Nam-mô bất vi thụ ngạn trụy lạc tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

185. Nam-mô bất vi ác nhân yểm mị tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

186. Nam-mô bất vi tà thần hung quỷ đắc luôn tiện tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

187. Nam-mô bất vi ác bệnh triền thân tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

188. Nam-mô bất vi phi phận tự sợ hãi tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

189. Nam-mô đắc thập ngũ chủng thiện sinh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

190. Nam-mô sở sinh hay phùng thiện vương vãi QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

191. Nam-mô hay sinh thiện quốc QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

192. Nam-mô thường sinh hảo thời QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

193. Nam-mô hay phùng thiện hữu QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

194. Nam-mô thân căn cố kỉnh túc QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

195. Nam-mô đạo trọng tâm thuần thục QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

196. Nam-mô bất phạm cấm giới QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

197. Nam-mô cài đặt quyến thuộc ấm no QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

198. Nam-mô đắc nhân cung QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

199. Nam-mô mua vô tha kiếp chiếm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

200. Nam-mô sở mong giai xứng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

(Chủ lễ xướng):Ngã kim khể thủ lễ, nguyện cùng chư chúng sinh sở ước giai trái toại.

Xem thêm: Top 4 Cây Trồng Cây Lấy Gỗ Có Giá Trị Kinh Tế Cao Nhất Hiện Nay

(Đại-chúng đồng họa):

Nam-mô Quán-Thế-Âm-Bồ-Tát. 0

201. Nam-mô Long thiên thiện thần hay hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

202. Nam-mô sở sinh kiến Phật văn pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

203. Nam-mô sở văn chủ yếu pháp ngộ thậm rạm nghĩa QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

204. Nam-mô dữ bửa tốc tri duy nhất thiết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

205. Nam-mô dữ bổ tảo đắc trí óc nhãn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

206. Nam-mô dữ ngã vận tốc nhất thiết chúng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

207. Nam-mô dữ bổ tảo đắc thiện phương tiện đi lại QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

208. Nam-mô dữ bửa tốc thừa chén bát nhã thuyền QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

209. Nam-mô dữ té tảo đắc việt khổ hải QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

210. Nam-mô dữ té tốc đắc giới định đạo QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

211. Nam-mô dữ té tảo đăng Niết-bàn-sơn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

212. Nam-mô dữ vấp ngã tốc hội vô vi xá QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

213. Nam-mô dữ vấp ngã tảo đồng pháp tính thân QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

214. Nam-mô hay kiến thập phương Phật QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

215. Nam-mô thường văn duy nhất thiết thiện pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

216. Nam-mô hay đổ thiên thủ thiên nhãn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

217. Nam-mô hay tại Bổ-đà-lạc sơn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

218. Nam-mô thường diễn giả đại bi trọng tâm chú QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

219. Nam-mô năng khiển Mật tích kim cương ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

220. Nam-mô thường đắc Ô sô kim cương ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

221. Nam-mô năng khiển Quân trà lợi kim cương cứng ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

222. Nam-mô năng khiển Uyên câu thi kim cương cứng ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

223.Nam-mô năng khiển bát bộ lực sĩ cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

224. Nam-mô năng khiển Thưởng ca la kim cương ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

225. Nam-mô năng khiển Ma hê thủ la cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

226. Nam-mô năng khiển mãng cầu la diên cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

227. Nam-mô năng khiển Kim tì la cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

228. Nam-mô năng khiển Bà tì la ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

229. Nam-mô năng khiển Bà cấp bà ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

230. Nam-mô năng khiển Ca lâu la ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

231. Nam-mô năng khiển Mãn hỉ xa chén bát ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

232. Nam-mô năng khiển Chân đà la cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

233. Nam-mô năng khiển buôn bán kỳ la ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

234. Nam-mô năng khiển vớ bà già la vương cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

235. Nam-mô năng khiển Ứng đức tì đa ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

236. Nam-mô năng khiển Tát hòa la ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

237. Nam-mô năng khiển Tam chén la ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

238. Nam-mô năng khiển Ngũ bộ tịnh cư ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

239. Nam-mô năng khiển Diễm la ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

240. Nam-mô năng khiển Đế-thích-vương cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

241. Nam-mô năng khiển Đại biện thiên ủng hộ Q.T.A..B.T.

242. Nam-mô năng khiển Công đức thiên ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

243. Nam-mô năng khiển Bà niết na ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

244. Nam-mô năng khiển Đề đầu lại tra thiên vương cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

245. Nam-mô năng khiển vấp ngã đan mãng cầu ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

246. Nam-mô năng khiển Đại lực bọn chúng ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

247. Nam-mô năng khiển Tỳ thọ lặc xoa Thiên vương cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

248. Nam-mô năng khiển Tỳ lâu chưng xoa thiên vương cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

249. Nam-mô năng khiển Tỳ sa môn thiên vương cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

250. Nam-mô năng khiển Kim dung nhan khổng tước đoạt vương ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

251. Nam-mô năng khiển nhị thập chén bát bộ Đại-tiên-chúng cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

252. Nam-mô năng khiển Ma ni vương ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

253. Nam-mô năng khiển Bạt đà la ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

254. Nam-mô năng khiển Tán chỉ đại tướng tá ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

255. Nam-mô năng khiển Phất la bà ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

256. Nam-mô năng khiển Nan đà long vương ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

257. Nam-mô năng khiển Bạt nan đà long vương cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

258. Nam-mô năng khiển Bà già la long vương cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

259. Nam-mô năng khiển Y chén bát la long vương cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

260. Nam-mô năng khiển A tu la cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

261. Nam-mô năng khiển Càn thát bà cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

262. Nam-mô năng khiển Khẩn mãng cầu la ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

263. Nam-mô năng khiển Ma hầu la ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

264. Nam-mô năng khiển Thủy thần ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

265. Nam-mô năng khiển Hỏa thần cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

266. Nam-mô năng khiển phong thần ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

267. Nam-mô năng khiển Địa thần ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

268. Nam-mô năng khiển Lôi thần ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

269. Nam-mô năng khiển Điện thần cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

270. Nam-mô năng khiển Cưu bàn trà ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

271. Nam-mô năng khiển Tỳ xá xà cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

272. Nam-mô tốc linh mãn túc lục độ hạnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

273. Nam-mô tốc linh Thanh-văn hội chứng quả QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

274. Nam-mô tốc linh đắc Đại quá tín căn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

275. Nam-mô tốc linh đắc Thập trụ địa QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

276. Nam-mô tốc linh đáo Phật địa QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

277. Nam-mô tốc linh thành quả tam thập nhị tướng tá QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

278. Nam-mô tốc linh thành tựu bát thập chủng hảo QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

279. Nam-mô năng linh địa ngục môn khai tù hãm giải thoát QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

280. Nam-mô năng linh bọn chúng sinh đắc đại win lạc QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

281. Nam-mô năng linh chúng sinh đắc đại thắng ích QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

282. Nam-mô chú lực năng linh cay nghiệt chướng phá hủy QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

283. Nam-mô chú lực ưng đọa âm ti tức đắc giải thoát QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

284. Nam-mô ư sở mong vật như phong tật chí QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

285. Nam-mô trung ương sở nguyện, sự vớ năng dữ chi QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

286. Nam-mô nhược dục kiến Phật đương dữ con kiến Phật QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

287. Nam-mô Quán-thế-âm tâm kín đáo dữ nguyện QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

288. Nam-mô vũ đại bảo vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

289. Nam-mô như đại kiếp thụ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

290. Nam-mô như suôn sẻ châu Q.T.A..B.T.

291. Nam-mô nhất thiết sở nguyện tất giai mãn túc QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

292. Nam-mô tuyệt nhất thiết sở mong vô năng chướng ngại QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

293. Nam-mô bất tu trạch nhật độc tức thành tích QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

294. Nam-mô bất tu trì trai độc tức ứng nghiệm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

295. Nam-mô vô hữu dư chú dữ suôn sẻ luân đẳng trả QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

296. Nam-mô ngũ vô loại gián tội hủy diệt vô dư QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

297. Nam-mô nhược hữu chư hoán vị đãn độc giai trừ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

298. Nam-mô chiến phạt đương đầu vô hữu bất thắng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

299. Nam-mô độc nhất vô nhị thiết diệu cầm giai tự nghiêm túc QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

300. Nam-mô trực chí Bồ-đề vĩnh ly ác thú QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

(Chủ lễ xướng):

Ngã kim khể thủ lễ, nguyện cùng chư bọn chúng sinh sở mong giai mãn túc.

(Đại chúng đồng họa):

Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-Tát. 0

*

301. Nam-mô tội ác hủy hoại cứu cánh thành Phật QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

302. Nam-mô năng linh hóa thực lớn lên QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

303. Nam-mô phú quí bốn sinh vô bất no ấm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

304. Nam-mô hay niệm tiệm âm vĩnh tác y hỗ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

305. Nam-mô ư vô lượng kiếp chiến thắng đại bi QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

306. Nam-mô mãn túc chư hy mong QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

307. Nam-mô lớn lên chư bạch pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

308. Nam-mô thành công nhất thiết thiện căn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

309. Nam-mô viễn ly duy nhất thiết chư úy QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

310. Nam-mô Phật sắc đẹp thiện thần hay đương ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

311. Nam-mô hiện nay tác bồ tát thành tựu chúng sinh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

312. Nam-mô thoái tán sợ miêu quả tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

313. Nam-mô như ý châu thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

314. Nam-mô Quyến sách thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

315. Nam-mô bảo chén bát thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

316. Nam-mô bảo kiếm thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

317. Nam-mô Bạt triết la thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

318. Nam-mô kim cương chử thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

319. Nam-mô thí vô úy thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

320. Nam-mô nhật khôi lỏi ni thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

321. Nam-mô nguyệt ma lanh ni thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

322. Nam-mô bảo cung thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

323. Nam-mô bảo tiễn thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

324. Nam-mô dương bỏ ra thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

325. Nam-mô Bạch phất thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

326. Nam-mô hồ bình thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

327. Nam-mô bàng bài thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

328. Nam-mô việt lấp thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

329. Nam-mô ngọc hoàn thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

330. Nam-mô bạch liên hoa thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

331. Nam-mô thanh liên hoa thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

332. Nam-mô bảo kính thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

333. Nam-mô tử liên hoa thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

334. Nam-mô ngũ dung nhan vân thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

335. Nam-mô Quân trì thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

336. Nam-mô hồng liên hoa thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

337. Nam-mô bảo kích thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

338. Nam-mô bảo loa thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

339. Nam-mô độc lâu trượng thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

340. Nam-mô sổ châu thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

341. Nam-mô bảo bình thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

342. Nam-mô bảo ấn thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

343. Nam-mô câu thi thiết câu thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

344. Nam-mô tích trượng thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

345. Nam-mô hòa hợp chưởng thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

346. Nam-mô hóa Phật thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

347. Nam-mô hóa cung điện thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

348. Nam-mô bảo khiếp thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

349. Nam-mô bất thoái kim cương cứng thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

350. Nam-mô đỉnh thượng hóa Phật thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

351. Nam-mô tình nhân đào thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

352. Nam-mô cố tứ thập nhị tý QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

353. Nam-mô cố kỉnh thần thông nhãn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

354. Nam-mô nắm thần thông nhĩ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

355. Nam-mô vắt thần thông tỵ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

356. Nam-mô cố kỉnh thần thông thiệt QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

357. Nam-mô gắng thần thông thân QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

358. Nam-mô cầm thần thông ý QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

359. Nam-mô đắc thiên nhãn thông QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

360. Nam-mô đắc thiên nhĩ thông QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

361. Nam-mô đắc thiên tỵ thông QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

362. Nam-mô đắc thiên thiệt thông QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

363. Nam-mô đắc thiên thân thông QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

364. Nam-mô đắc thiên ý thông QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

365.Nam-mô đắc thiên thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

366. Nam-mô đắc thiên nhãn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

367. Nam-mô đắc đại bi trung ương đà ra ni QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

368. Nam-mô đắc Phổ môn thị hiện QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

369. Nam-mô đắc độ sinh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

370. Nam-mô đắc dữ nguyện QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

371. Nam-mô năng thuyết đại bi trọng tâm đà ra ni QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

372. Nam-mô linh Thập địa đắc quả QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

373. Nam-mô linh Tứ quả đắc trái QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

374. Nam-mô bất vong thất đại đà ra ni QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

375. Nam-mô linh thường xuyên độc thử chú vô linh đoạn hay QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

376. Nam-mô chế vai trung phong nhất xứ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

377. Nam-mô thiên nhãn chiếu con kiến QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

378. Nam-mô thiên thủ phù hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

379. Nam-mô xuất khẩu ngôn âm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

380. Nam-mô đắc cửu thập cửu ức Hằng hà sa chư Phật ái niệm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

381. Nam-mô dĩ thực quán bọn chúng sinh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

382. Nam-mô đắc nhất thiết Như lai quang minh phổ chiếu QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

383. Nam-mô hằng dĩ đà ra ni cứu chúng sinh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

384. Nam-mô thường xuyên đắc bách thiên tam muội hiện tiền QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

385. Nam-mô năng khiển Long Thiên chén bộ cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

386. Nam-mô tam tai kiếp bất năng hoại QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

387. Nam-mô thường dĩ đà ra ni liệu chúng sinh dịch QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

388. Nam-mô du chư Phật quốc đắc tự tại QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

389. Nam-mô tụng test chú thanh thanh bất tuyệt QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

390. Nam-mô trực thuộc xứ linh nhân dân an lạc QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

391. Nam-mô rứa bất khả tư nghị uy thần QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

392. Nam-mô hiển công đức lục từ đà ra ni QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

393. Nam-mô ráng chủng chủng pháp lạc lợi lạc bọn chúng sinh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

394. Nam-mô đắc hòa mình thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

395. Nam-mô hiện tại Phật thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

396. Nam-mô hiện nay Bích đưa ra Phật thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

397. Nam-mô hiện Thanh-Văn thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

398. Nam-mô hiện tại Phạm-vương thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

399. Nam-mô hiện tại Đế-thích thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

400. Nam-mô hiện nay Tự-tại-thiên thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

(Chủ lễ xướng)

Ngã kim khể thủ lễ nguyện, cộng chư chúng sinh, sở mong giai mãn túc.

(Đại bọn chúng đồng họa :)

Nam-mô Quán-Thế-Âm-Bồ-Tát. 0

401. Nam-mô hiện tại Đại-tự-tại-thiên thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

402. Nam-mô hiện tại Thiên-đại-tướng quân thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

403. Nam-mô hiện nay Tỳ sa môn thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

404. Nam-mô hiện Tiểu vương vãi thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

405. Nam-mô hiện trưởng mang thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

406. Nam-mô hiện nay Cư sĩ thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

407. Nam-mô hiện nay Tể quan lại thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

408. Nam-mô hiện nay Bà la môn thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

409. Nam-mô hiện Tỷ khưu thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

410. Nam-mô hiện nay Tỷ khưu ni thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

411. Nam-mô hiện nay Ưu bà tắc thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

412. Nam-mô hiện Ưu bà di thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

413. Nam-mô hiện thiếu nữ thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

414. Nam-mô hiện tại đồng phái mạnh thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

415. Nam-mô hiện tại đồng chị em thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

416. Nam-mô hiện tại Thiên thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

417. Nam-mô hiện nay Long thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

418. Nam-mô hiện tại Dạ xoa thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

419. Nam-mô hiện tại Càn thát bà thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

420. Nam-mô hiện nay A Tu la thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

421. Nam-mô hiện Ca lâu lắc thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

422. Nam-mô hiện nay Khẩn na la thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

423. Nam-mô hiện Ma hầu la già thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

424. Nam-mô hiện nay nhân thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

425. Nam-mô hiện phi nhân thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

426. Nam-mô hiện tại Chấp Kim-cương thần thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

427. Nam-mô thí vô úy QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

428. Nam-mô tự trên QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

429. Nam-mô ứng cảm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

430. Nam-mô đắc như thị thân QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

431. Nam-mô đắc như thị nhãn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

432. Nam-mô đắc như thị nhĩ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

433. Nam-mô đắc như thị tỵ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

434. Nam-mô đắc như thị thiệt QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

435. Nam-mô đắc như thị ý QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

436. Nam-mô đắc như thị loài kiến QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

437. Nam-mô đắc như thị văn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

438. Nam-mô đắc như thị dụng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

439. Nam-mô đắc như thị hành QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

440. Nam-mô đắc như thị ái QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

441. Nam-mô đắc như thị kính QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

442. Nam-mô lễ vấp ngã như lễ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

443. Nam-mô cận té như cận QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

444. Nam-mô đắc xẻ như đắc QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

445. Nam-mô ức ngã như ức QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

446. Nam-mô sự vấp ngã như sự QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

447. Nam-mô cúng dàng vấp ngã như cúng dáng vẻ Q.T.A..B.T.

448. Nam-mô tịnh tam nghiệp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

449. Nam-mô đắc quán âm diệu hiệu QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

450. Nam-mô trừ tam đồ gia dụng khổ óc QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

451. Nam-mô pháp giới đắc thanh lương QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

452. Nam-mô dịch thoát bọn chúng sinh chư khổ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

453. Nam-mô tiệm kỳ âm thanh nhi đắc giải thoát QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

454. Nam-mô sử độc dược trở thành cam lộ tương QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

455. Nam-mô linh nhân ly dục QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

456. Nam-mô linh nhân ly sân QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

457. Nam-mô linh nhân ly mê mệt QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

458. Nam-mô dữ nhân đắc nam thanh nữ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

459. Nam-mô thụ nhân lễ bái, phúc bất đường quyên QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

460. Nam-mô thụ nhân thờ dàng, phúc bất tận cùng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

461. Nam-mô dĩ chủng chủng hình, du chư quốc độ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

462. Nam-mô du chư quốc độ, độ thoát chúng sinh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

463. Nam-mô thiện ứng chư phương sở QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

464. Nam-mô hoằng thệ rạm như hải QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

465. Nam-mô định kỳ kiếp bất tứ nghị QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

466. Nam-mô thị đa thiên ức Phật QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

467. Nam-mô phát đại tịnh tâm nguyện QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

468. Nam-mô văn danh bất không thật QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

469. Nam-mô con kiến thân bất không thật QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

470. Nam-mô trung ương niệm bất không thực sự QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

471. Nam-mô diệt chư hữu khổ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

472. Nam-mô tương gia hại tất khởi từ trung khu QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

473. Nam-mô nạm túc thần thông lực QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

474. Nam-mô quảng tu trí phương tiện đi lại QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

475. Nam-mô vô gần cạnh bất hiện tại thân QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

476. Nam-mô sinh lão bệnh dịch tử khổ tức diệt QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

477. Nam-mô đắc chân cửa hàng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

478. Nam-mô đắc thanh tịnh cửa hàng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

479. Nam-mô quảng đại trí tuệ cửa hàng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

480. Nam-mô đắc bi quán QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

481. Nam-mô đắc từ quán QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

482. Nam-mô nguyện nguyện thường chiêm ngưỡng và ngắm nhìn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

483. Nam-mô vô cấu thanh tịnh quang QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

484. Nam-mô tuệ nhật phá chư ám QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

485. Nam-mô phổ minh chiếu trần gian QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

486. Nam-mô bi thể giới lôi chấn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

487. Nam-mô từ ý diệu đại vân QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

488. Nam-mô chú cam lộ pháp vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

489. Nam-mô hủy diệt phiền não diệm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

490. Nam-mô chúng oán thù tất thoái tán QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

491. Nam-mô diệu âm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

492. Nam-mô Phạm-âm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

493. Nam-mô hải triều âm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

494. Nam-mô Tịnh-thánh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

495. Nam-mô từ nhãn quán chúng sinh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

496. Nam-mô phúc tụ hải vô lượng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

497. Nam-mô ư hại não tử ách năng vị tác y hỗ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

498. Nam-mô ủng hộ Phật-pháp sử trường tồn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

499. Nam-mô nhật dạ từ thân y Pháp trụ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

500. Nam-mô tùy sở trụ xứ thường an nhàn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Ngã kim khể thủ lễ, nguyện cộng chư chúng sinh, sở cầu giai mãn túc.

Nay con cùng chúng-sinh, cúi đầu lễ nguyện. Nguyện ước điều gì, phần nhiều được đầy đủ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *